Mellqvist öpp­nar pin­tx­os-bar

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Ka­rin Win­ter

Mellqvist kaf­fe­bar har tju­go år på nac­ken. Nu är det dags för näs­ta steg – som blir 25 me­ter långt. I som­mar öpp­nar de en pin­tx­os-bar i Bir­kas­tan.

Erik Mellqvist står och rod­dar mac­kor på Mellqvist kaf­fe­bar. Gäs­ter­na kom­mer och går, häl­sar på ho­nom och de and­ra bakom dis­ken med en fa­mil­jär ton.

25 me­ter bort från kafé­et står två tom­ma lo­ka­ler som nu byggs om till en. Det är Erik Mellqvist och Pa­trik Asplund, som äger kaf­fe­ba­ren och Andre­as Ro­sen­stam, som ska öpp­na nytt – en bar och re­stau­rang.

Men Erik Mellqvist vill in­te att stäl­let blir pla­ce­rat i ett fack. Dock är den nya re­stau­rang­en starkt in­spi­re­rad av Baski­en. När­ma­re be­stämt San Se­basti­an – sta­den som har fler Miche­lin-kro­gar än de fles­ta and­ra stä­der i värl­den.

– Vi ha­de en gäst som kom in en dag ef­ter att ha be­sökt San Se­basti­an, och sa att vi bor­de öpp­na ett pin­tx­osstäl­le. För fem år se­dan var vi där och fick in­spi­ra­tion. Idén med pin­tx­os är ju klock­ren. Al­la män­ni­skor äls­kar ju att ming­la, att pe­ta och ploc­ka själv, smårät­ter, sä­ger han.

Pin­tx­os – på rostat bröd

De vill ha me­ri­te­ra­de koc­kar – en kock från Madrid finns re­dan i tan­ken. Det ska va­ra äk­ta, re­na sma­ker där smårät­ter­na görs på be­ställ­ning. De ska in­te stå och bli gam­la i en disk. På brö­det, som kom­mer rostas lätt, ska vilt, got­ländsk tryf­fel, kan­ta­rel­ler, svens­ka os­tar, char­ku­te­ri­er och vår­spar­ris sam­sas.

– Vi kom­mer att va­ra in­no­va­ti­va, ka­ris­ma­tis­ka och nog­gran­na. Och ge­ne­rö­sa och fres­tan­de, sä­ger Erik Mellqvist.

Lo­ka­len kom­mer rym­ma un­ge­fär 70 sit­tan­de gäs­ter, men myc­ket ska va­ra upp­byggt kring ming­let med bar och häng.

– Må­let är att man ska kom­ma in, ta två pin­tx­os och en öl, in­nan man går vidare och kä­kar mid­dag nå­gon an­nan­stans. Sen får man gär­na kom­ma till­ba­ka ef­teråt.

Den nya ba­ren ska bli en in­sti­tu­tion, pre­cis som kaf­fe­ba­ren är, me­nar han.

– Vi är ju en so­ci­al an­rätt­ning, en vik­tig funk­tion på Rörstrands­ga­tan. Och allt finns egent­li­gen re­dan på den här ga­tan, men det fat­tas ett sånt här stäl­le. En vux­en­verk­stad. Ett stäl­le där man ba­ra kan va­ra och kän­na sig hem­ma på, som här på kaf­fe­ba­ren.

Öpp­nar i som­mar

I da­gar­na ska bygg­lo­vet läm­nas in och se­na­re an­sö­kan om öl- och vin­rät­tig­he­ter. I förs­ta rum­met, i den gam­la fri­sörsa­long­en, finns en skiss på en vägg. I svart tusch kan man ana ba­ren och kö­ket.

I ju­li–au­gusti hop­pas Erik Mellqvist att stäl­let ska va­ra re­do att öpp­na. Då ska det va­ra ru­stikt, te­gel­väg­gar, rå be­tong och möb­ler gjor­da av 200-årigt trä från gam­la bond­går­dar.

Det ska va­ra snyggt, men in­te så krång­ligt, en­ligt Erik Mellqvist.

Idén med pin­tx­os är ju klock­ren. Al­la äls­kar ju att ming­la, att pe­ta och ploc­ka själv, smårät­ter.

FOTO: KA­RIN WIN­TER

RÖRSTRANDS­GA­TAN 6. Täck­papp­ret är må­lat av konst­nä­ren Torsten Ju­rell som har de­sig­nat mug­gar och skylt till Mellqvist Kaf­fe­bar. På bild Erik Mellqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.