Kerold Klang: Glöm in­te 1870-ta­let!

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Kerold Klang Stock­holms­kän­na­re

Det är feb­ru­a­ri­vår i luf­ten och man stro­sar ned­för Ny­bro­ga­tan och tän­ker på 1870-ta­let. Det gör man osökt ef­tersom de­bat­ter­na och brå­ken i stan kring stads­ut­veck­ling, riv­nings­vå­gor, ar­ki­tek­turkri­ser och även po­li­ti­kers tro­vär­dig­het, till stor del hand­lar om just ett par mil­jö­er från det gans­ka glöm­da och li­te enkla­re de­cen­ni­et fö­re kru­si­dul­ler­na och den svuls­ti­ga ju­gend­ba­roc­ken som vi an­nars bru­kar för­knip­pa med ar­ton­hund­ra­ta­let.

På Ny­bro­ga­tan rivs hal­va Asto­ri­a­hu­set från 1873. Den väl­di­ga 145-åri­ga ny­re­näs­sans­fa­sa­den mot ga­tans torg­bild­ning stym­pas till för­mån för ny­byggd ny­bru­ta­lism.

Det är gi­vet­vis helt onö­digt att kvad­da tor­gets hel­hetscharm. Riv­nings­skä­let är fler kon­tor­sy­tor och höjt tom­t­vär­de, in­te ett värn för sta­dens es­te­tik.

Ett sär­in­tres­se, helt en­kelt.

Tre kvar­ter från Asto­ria ham­nar jag på and­ra si­dan Ny­bro­vi­ken. På Bla­si­e­hol­mens ud­de står än­nu Sjötull­hu­set från 1876, till de­sig­nen ett li­tet jakt­slott i ut­kan­ten av en mel- la­neu­ro­pe­isk herr­gårds­ä­ga, Krå­kor­na i de åld­ri­ga lin­dar­na bakom grann­hu­set Na­tio­nal­mu­se­um från 1866 har krax­at olycks­bå­dan­de i fle­ra år.

Ris­ken är stor att 1870-tals­mil­jön er­sätts av Sve­ri­ges mest mal­pla­ce­ra­de bygg­nads­kon­struk­tion. Sta­dens mar­kan­vis­ning på Bla­si­e­hol­men är sålun­da på god väg att gå till histo­ri­en som ett av Stock­holm värs­ta vi­su­el­la fel­be­slut ge­nom ti­der­na.

Någ­ra steg runt hör­net mot Ström­ka­jen sker mot­sat­sen. Grand Hô­tel är in­svept i pre­sen­ning­ar som av­bil­dar hu­sets kom­man­de ut­se­en­de. Det hyv­la­de ho­tel­let får till­ba­ka fa­sa­den från 1874 med lis­ter, ”föns­ter­ö­gon­bryn” och de­ko­ra­tio­ner.

Grand har för­stått någon­ting; Stock­holms sig­num är att sta­den är gam­mal, det ska mär­kas, det drar tu­ris­ter och kom­mer än mer i fram­ti­den att bi­dra till sta­dens in­ter­na­tio­nel­la fram­gångs­sa­ga.

Kanske ska vi in­te kla­ga på Läns­för­säk­ring­ar som bru­ta­li­se­rar Ny­bro­ga­tan och No­bel som vill kra­scha Bla­si­e­hol­men.

De gör ba­ra si­na jobb i vars kärn­verk­sam­he­ter och mål­bil­der kul­tu- rellt sam­hälls­an­svar för sta­dens fy­sis­ka mil­jö in­te in­går. Det an­sva­ret lig­ger istäl­let hos sta­dens be­sluts­fat­ta­re, de­ras öns­kan att Stock­holm ska va­ra Eu­ro­pas mest fö­re­tags­vän­li­ga stad hål­ler på att er­sät­ta dess själ med rö­ri­ga byg­g­ex­pe­ri­ment i is­kall nu­tids­blank platt­het på all­de­les fel plat­ser.

Ju mer vi cen­su­re­rar det för­gång­na, desto mer för­lo­rar vi i er­fa­ren­het och kun­skap och kanske även hop­pet om fram­ti­den.

Det är in­te lätt att ve­ta vart man ska ta vägen om man sam­ti­digt job­bar hårt på att glöm­ma vem man är. Stock­holm fanns ock­så på 1870-ta­let.

Det ska sy­nas.

Sta­dens mar­kan­vis­ning på Bla­si­e­hol­men är sålun­da på god väg att gå till histo­ri­en som ett av Stock­holm värs­ta vi­su­el­la fel­be­slut ge­nom ti­der­na.

FOTO: KEROLD KLANG

OLI­KA BYGGNADSÖDEN. På Ny­bro­ga­tan rivs hal­va Asto­ri­a­hu­set från an­no 1873 me­dan Grand Hô­tel vid Ström­ka­jen åter­ska­par sin väl­di­ga fa­sad från an­no 1874.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.