Vem vill egent­li­gen ha No­bel Cen­ter här?

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Rag­na Es­sén

VEM vill egent­li­gen se ett No­bel Cen­ter byg­gas på Bla­si­e­hol­men? VAD vill M-, S- och C-po­li­ti­ker­na här i stan be­vi­sa ge­nom att på­tvinga oss det­ta bygge, som al­la tunga re­miss­in­stan­ser sä­ger nej till? Bla­si­e­hol­men till­hör oss stock­hol­ma­re. Läget vid vatt­net är en omist- lig del av Stock­holms själ. Stock­holm lig­ger in­te, som många and­ra stor­stä­der, vid en flod. Stock­holm är ett styc­ke skär­gård med öar och vat­ten och har en histo­ria som sjö­farts­stad.

Det­ta bör vi va­ra räd­da om och in­te byg­ga bort. Man kan ta va­ra på just den ka­rak­tä­ren och ut­veck­la Nor­ra Bla­si­e­holms­ka­jen med var­sam­het. Vil­ken be­söks­mag­net det­ta un­der­ba­ra sjö­stäl­le mitt i Stock­holm skul­le kun­na bli för bå­de stock­hol­ma­re och tu­ris­ter! För det be­hövs in­te ett No­bel Cen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.