Kafé­död i Va­sas­tan – Va­land stängt för gott

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Elin Jons­son Mim­mi Ep­ste­in

Kafé­et och tidskap­s­eln Va­land med­de­la­de i för­ra vec­kan att de har stängt för gott. Nu har kafé­ets föns­ter för­setts med fros­tad plast och möb­ler­na lig­ger ute till för­sälj­ning på Bloc­ket.

Den 20 sep­tem­ber gick ägar­na till klas­sis­ka kafé­et och kon­di­to­ri­et Va­land ut på Fa­ce­book och be­kräf­ta­de att de på grund av en läg­re tids olön­sam­het tving­as stänga det klas­sis­ka fi­ket för gott – och att lo­ka­len nu bytt äga­re. Vem det blir som tar över är fort­fa­ran­de in­te känt, men på kafé­ets Fa­ce­book­si­da hop­pas nu fle­ra föl­ja­re att det kom­mer dri­vas vi­da­re i sam­ma an­da.

Da­ni­el Ul­vars­son, som vi stop­par ut­an­för fi­ket på Sur­brunns­ga­tan, hop­pas ock­så det.

– Det vo­re ex­tremt trå­kigt att stänga fi­ket ef­tersom det är så otro­ligt snyggt och väl­be­va­rat. Var ska jag nu gå och fi­ka med min far­mor? sä­ger han.

I sju år har Alex­an­der Bag­ge ar­be­tat i ram­bu­ti­ken Kram som lig­ger vägg i vägg med Va­land. Han vet in­te hel­ler vil­ka de nya ägar­na är, men hop­pas ock­så att de be­hål­ler den klas­sis­ka 50-tals­in­red­ning­en.

– Om det fort­fa­ran­de ska va­ra ett kafé så hop­pas jag de nya ägar­na är li­te av fa­na­ti­ker som fat­tar gre­jen. Jag me­nar det finns ju hur många van­li­ga kafé­er som helst i stan, sä­ger Alex­an­der Bag­ge.

Stam­mis tog över

Va­land öpp­na­de 1954 och drevs av sam­ma fa­milj än­da till det sål­des vi­da­re till en stam­mis för­ra året.

– Vi har valt bort 95 pro­cent av al­la in­tres­sen­ter, folk har pra­tat om att star­ta bist­ro el­ler bar men äga­rens krav har va­rit att Va­land ska be­va­ras som det är, sa Ch­ar­bel Bo­tros, mäk­la­re, till Vi i Va­sas­tan då.

Kon­di­to­ri­lo­ka­ler­na har en 50-talsprä­gel och har an­vänts vid fle­ra film- och re­klam­in­spel­ning­ar som ska ut­spe­la sig un­der tidse­po­ken.

– Gub­ben och fru­gan som ha­de Va­lands in­nan var in­te ”in it for the mo­ney” där sista ti­den. De ha­de ju ar­be­tat in pen­sio­nen. De job­ba­de på för att tyck­te det var trev­ligt och det var all­tid fru­gan som ba­ka­de allt. Det var kva­li­tet, sä­ger Alex­an­der Bag­ge.

Mö­b­ler säljs på Bloc­ket

Nu har kafé­ets föns­ter mot Sur­brunns­ga­tan för­setts med fros­tad plast och möb­ler­na lig­ger ute till för­sälj­ning på Bloc­ket. Bland an­nat kan man kö­pa bor­den för 100 kro­nor styck och lam­pet­ter från Svenskt Tenn för 1 500 kro­nor.

Se­dan ett par da­gar sit­ter det dess­utom en lapp på fönst­ret med en nam­nin­sam­ling för dem som vill be­va­ra kafé­et. ”Till dig som äls­kar Va­land, fram­för oss ser vi fle­ra hand­lingsal­ter­na­tiv. Att dri­va kafé­et som en hi­sto­risk för­e­ning. Att kö­pa in­red­ning och re­cept och star­ta upp nå­gon an­nan­stans. Att crowd­fun­da och med ge­men­sam­ma an­sträng­ning­ar ord­na det­ta” står det det bland an­nat på lap­pen som har fått fle­ra un­der­skrif­ter.

Vi i Va­sas­tan har för­sökt nå lo­ka­lens nya äga­re.

Kafé­et och tidskap­s­eln Va­land i Va­sas­tan med­de­la­de i för­ra vec­kan att de har stängt för gott. Nu hop­pas när­mas­te bu­tiks­gran­nen att 50-tals­fa­na­ti­ker tar över. Och en nam­nin­sam­ling har star­tats. Det vo­re ex­tremt trå­kigt att stänga fi­ket ef­tersom det är så otro­ligt snyggt och väl­be­va­rat. Var ska jag nu gå och fi­ka med min far­mor?

FOTO: ELIN JONS­SON

VA­LAND KAFÉ. Alex­an­der Bag­ge är bu­tiks­gran­ne med Va­land kafé som nu stäng­er ef­ter 64 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.