Jag ha­de ing­en aning om att de här män­ni­skor­na skul­le bli iko­ner

Fo­to­gra­fen Larså­ke Thu­res­son job­ba­de med de fles­ta kän­da ar­tis­ter på 60 och -70-ta­let. Nu pry­der hans fo­ton av Cher en vägg på Bib­li­o­teks­ga­tan.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Text: Pa­trik Wirén | Foto: Sacharias Källdén

Den kul­tur­min­nes­märk­ta bygg­na­den i kors­ning­en Bib­li­o­teks­ga­tan/Ja­kobs­bergs­ga­tan total­för­stör­des i stor­bran­den vid Stu­re­plan i no­vem­ber 2017. Se­dan dess har sto­ra bygg­plank om­ring­at hu­set. Tills nu. Se­dan någ­ra da­gar till­ba­ka spri­der istäl­let bil­der på Cher ame­ri­kansk stjärn­glans över kvar­te­ret. Bak­grun­den är att sång­ers­kan och hen­nes man Son­ny var på be­sök i sta­den den 6 sep­tem­ber 1966. Du­on, som ha­de fle­ra hit­lå­tar un­der nam­net Son­ny & Cher, skul­le med­ver­ka i tv och pas­sa­de sam­ti­digt på att kol­la upp sta­dens bu­ti­ker. Fo­to­gra­fen Larså­ke Thu­res­son följ­de med på pro­me­na­den.

– De be­sök­te bland an­nat NK och bu­ti­ker på Bib­li­o­teks­ga­tan, Bir­ger Jarls­ga­tan och Grev Tu­re­ga­tan. Han köp­te en ka­vaj och hon shop­pa­de en mink­päls i Ivan Pet­ters­sons bu­tik som då låg här i när­he­ten, sä­ger han när vi ses vid plan­ket.

Kom­mer du ihåg vad hon betalade för päl­sen?

– Jag tror det var 37 500 kro­nor.

Plå­ta­de Be­at­les, Sto­nes och Dy­lan

Thu­res­son minns in­te vem som var upp­drags­gi­va­ren un­der den där da­gen 1966 men kon­sta­te­rar att det var väl­digt lätt att kom­ma nä­ra stjär­nor­na på den ti­den. Lis­tan på ar­tis­ter­na han plå­ta­de 1962-1972 in­ne­hål­ler i stort sett varen­da popstjär­na från den ti­den: Be­at­les, Rol­ling Sto­nes, Ja­nis Joplin, ABBA, Ji­mi Hend­rix, Bob Dy­lan… Al­la för­e­vi­ga­des av Thu­res­sons ka­me­ra, of­ta i var­dags­si­tu­a­tio­ner som da­gens fo­to­gra­fer säl­lan kom­mer i när­he­ten av.

– Sam­häl­let har bli­vit hår­da­re se­dan dess så jag för­står att ar­tis­ter­na är mer för­sik­ti­ga. Ef­ter att John Len­non sköts 1980 för­änd­ra­des allt, sä­ger han och till­läg­ger att han äg­na­de en stor del av sin vak­na tid till­sam­mans med ar­tis­ter­na.

– Jag var mer i oli­ka in­spel­nings­stu­di­os än i min egen lä­gen­het.

Tre ki­lo tungt tids­do­ku­ment

Det var när han gick för­bi det ti­di­ga­re så ano­ny­ma bygg­plan­ket som han kom att tän­ka på att han fak­tiskt ha­de bil­der tag­na på ex­akt den här plat­sen. Han ring­de Hufvud­sta­den, som äger bygg­na­den, som ge­nast gick igång på idén. Nu finns fo­to­na där på obe­stämd tid.

– Jag ha­de ing­en aning om att de här män­ni­skor­na skul­le bli iko­ner och ha­de nog ald­rig kun­nat fö­re­stäl­la mig att bil­der­na skul­le ham­na här 52 år se­na­re, kon­sta­te­rar han.

Bil­der­na som pry­der Bib­li­o­teks­ga­tan har ti­di­ga­re pub­li­ce­rats i boken ”Iko­ner Icons” som gavs ut 2015. Här finns 600 av Larså­kes bil­der sam­la­de i ett över tre ki­lo tungt tids­do­ku­ment. För­hopp­nings­vis kom­mer fler bil­der vi­sas i oli­ka sam­man­hang i fram­ti­den. Tanken på en ut­ställ­ning är nä­ra till hands.

– Jo, kanske. Vi får se vad som hän­der. Men visst bor­de det bli en ut­ställ­ning, det har du rätt i, sä­ger han.

NOSTALGI. Larså­ke Thu­res­son be­skri­ver Cher och hen­nes man Son­ny som trev­li­ga. ”Al­la ar­tis­ter jag träf­fa­de var trev­li­ga.”

BIB­LI­O­TEKS­GA­TAN. Fo­to­na från pro­me­na­den i Stockholm pry­der bygg­plan­ket på obe­stämd tid.

DÅTID/NUTID. Fo­to­gra­fen Larså­ke Thu­res­son fram­för en av bil­der­na han tog på Cher 1966.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.