Ett klas­siskt fik vill bli rädd­ning­en för ett an­nat

Ri­tor­nos äga­re vill ta över ned­stäng­da klas­si­kern Va­land på Sur­brunns­ga­tan. Men kafé­ets nya äga­re är in­te in­tres­se­ra­de.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Som Vi i Va­sas­tan be­rät­tat ti­di­ga­re har klas­sis­ka kafé­et Va­land stängt och lo­ka­len har bytt äga­re. Ny­li­gen la­des in­te­ri­ö­ren ut till för­sälj­ning på Bloc­ket och nya ägar­na be­kräf­tar för Vi i Va­sas­tan att nå­got nytt kom­mer att ske i lo­ka­len.

– Det en­da jag kan sä­ga är att vi kom­mer att gå ut i no­vem­ber med vad vi ska gö­ra, sä­ger Kristi­an, pro­jek­tan­ställd som hjäl­per nya ägar­na att säl­ja möb­ler­na på Bloc­ket och som in­te vill ha sitt ef­ter­namn i tid­ning­en.

Nu ryc­ker en an­nan kul­tur­klas­si­ker, Ri­tor­no på Odeng­a­tan, ut och vill räd­da Va­land.

– Vem som tar över är in­te vik­tigt och det hand­lar in­te om peng­ar. Jag kän­ner ett an­svar. Det vik­ti­gas­te är att Va­land be­va­ras. Det är ett kul­tur­arv, en in­sti­tu­tion, sä­ger Taif Al­be­la som dri­ver Ri­tor­no.

Han har pra­tat med de nya ägar­na, som dock ver­kar oin­tres­se­ra­de av att läm­na ifrån sig lo­ka­len.

– Jag er­bjöd mig att kö­pa och hjäl­pa till att hit­ta en an­nan lo­kal åt dem. Men de vill in­te, de har re­dan gjort sin re­se­arch, sä­ger Taif Al­be­la.

Han har även va­rit i kon- takt med en stam­mis som köpt in­te­ri­ö­ren som ny­li­gen sål­des på Bloc­ket.

– Han är be­redd att säl­ja till mig och ett al­ter­na­tiv är att öpp­na upp nå­gon an­nan­stans. Men det är ett sista al­ter­na­tiv, det skul­le in­te bli sam­ma sak, sä­ger Taif Al­be­la.

På Fa­ce­book finns grup­pen ”Va­lands vän­ner”, star­tad av stam­mi­sen som köpt möb­ler­na, för dem som vill räd­da kafé­et.

Jag kän­ner ett an­svar. Det vik­ti­gas­te är att Va­land be­va­ras. Det är ett kul­tur­arv, en in­sti­tu­tion.

FO­TO: MIM­MI EP­STE­IN

STÄNGT FÖR GOTT. EL­LER …? Ri­tor­nos äga­re Taif Al­be­la vill gö­ra allt för att räd­da kafé­et.För­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.