MP kri­ti­se­ras för svek

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Andre­as Jen­nische Em­ma Thim­gren

Mil­jö­par­ti­et har ac­cep­te­rat in­bju­dan från Al­li­an­sen i Stock­holm och sam­ta­lar nu med M, C, L och KD om even­tu­ellt ma­jo­ri­tets­sty­re ihop. Kri­ti­ken från de röd­ro­sa är hård.

Mil­jö­par­ti­et och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har in­te lyc­kats att ska­pa ett mi­no­ri­tets­sty­re i Stock­holms stad till­sam­mans med Li­be­ra­ler­na och Cen­ter­par­ti­et.

Mil­jö­par­ti­et väl­jer nu att sät­ta sig i sam­tal med den bor­ger­li­ga al­li­an­sen istäl­let.

– Det här be­ty­der att vi nu kom­mer att sam­ta­la med Al­li­an­sen för att se om vi kan få till nå­gon form av ma­jo­ri­tets­sty­re. Vår för­hopp­ning är att vi in­te ska be­hö­va läm­na över våg­mäs­tar­rol­len till Sve­ri­ge­de­mo- kra­ter­na, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP).

Stick i stäv

Mil­jö­par­ti­et i Stock­holm har in­ta­git fle­ra stånd­punk­ter som de bor­ger­li­ga par­ti­er­na va­rit kri­tis­ka till un­der de gång­na åren. Hö­ja p-av­gif­ter, ja till die­sel­för­bud, nej till Öst­lig för­bin­del­se och ja till för­sörj­nings­stöd för pap­pers­lö­sa barn­fa­mil­jer är någ­ra.

Da­ni­el Helldén vill in­te sia om vil­ka frå­gor som det blir svå­rast att kom­ma över­ens om i stun­dan­de sam­tal.

Hur vik­tigt är det för dig att fort­sät­ta som tra­fik­bor­gar­råd?

– Det som kom­mer att hän­da nu är att vi ska dis­ku­te­ra po­li­tik. Jag har un­der de fy­ra åren som tra­fik­bor­gar­råd sett det som en vik­tig upp­gift, det ska jag in­te stic­ka un­der stol med, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Star­ka re­ak­tio­ner

Beske­det om Al­li­ans­sam­ta­len har fått V och Fi att re­a­ge­ra starkt.

– Jag tyc­ker det är oer­hört sorg­ligt och ett jät­testort svek mot de­ras (MP:s) väl­ja­re, sä­ger Cla­ra Lind­blom, grupple­da­re för Väns­ter­par­ti­et.

An­na Ran­ta­la Bon­ni­er (Fi) hål­ler med.

– Jag hop­pas att MP tän­ker om och in­ser vil­ka ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser det kom­mer få för Stock­holm. Det blir en tyd­lig hö­ger­sväng, sä­ger hon.

S: ”Hål­ler dör­ren öp­pen”

Ka­rin Wann­gård (S) hål­ler dör­ren fort­satt öp­pen för ett sa­m­ar­be­te med MP och Al­li­ans­för­sö­ket miss­lyc­kas.

– Inga dör­rar är stängda, i po­li­ti­ken mås­te man va stor­sint. De får sät­ta sig och så får vi se vart det lan­dar.

Den 15 ok­to­ber ska kom­mun­full­mäk­ti­ge väl­ja nya kom­mun­sty­rel­sen och för­del­ning­en av nämnd­pos­ter i sta­den. Tills dess mås­te en för­hand­ling va­ra klar.

Mo­de­rat­le­da­ren An­na Kö­nig Jerl­myr har höga för­hopp­ning­ar om att kun­na byg­ga en ma­jo­ri­tet med MP och där­med stänga ute SD från in­fly­tan­de.

Jag tyc­ker det är oer­hört sorg­ligt och ett jät­testort svek mot de­ras väl­ja­re.

FO­TO: LIN­DA GREN

Ka­rin Wann­gård (S).MAKTSPELARE. Da­ni­el Helldén (MP) vill in­te gå in på om och i så fall hur par­ti­ets med­lem­mar fått tyc­ka till om MP:s sam­tal med Al­li­an­sen.

An­na Kö­nig Jerl­myr (M).

An­na Ran­ta­la Bon­ni­er (Fi).

Cla­ra Lind­blom (V).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.