Häng med oss på gra­tis mu­se­um!

Strind­berg, Carl Eldh, sam­tids­konst och ke­ra­mik. Snart kan du gå gra­tis på mu­se­um med Vi i Va­sas­tan.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

Den 14 ok­to­ber är det dags för ”Go­da gran­nar i Va­sas­tan”. Det in­ne­bär att Vi i Va­sas­tan till­sam­mans med Strind­bergs­mu­se­et, SvenHar­rys, Bon­ni­ers konst­hall och Carl Eld­hs Atel­jému­se­um bju­der på in­trä­det till mu­se­er­na mot upp­vi­san­det av ett ex­em­plar av tid­ning­en. En tra­di­tion se­dan 2009.

– Vi vill att de som bor i om­rå­det ska få upp ögo­nen för den kul­tur som de­ras egen stads­del har att er­bju­da. Av nå­gon an­led­ning är det många som mis­sar den, det är liksom för nä­ra, sä­ger Ca­mil­la Larsson, in­ten­dent på Strind­bergs­mu­se­et.

Stu­den­ter tol­kar Strind­berg

För­u­tom den per­ma­nen­ta ut­ställ­ning­en vi­sar Strind­bergs­mu­se­et till­fäl­li­ga ”Ett halvt ark pap­per” – en ut­ställ­ning med sam­ma namn som Strind­bergs no­vell från 1903. Nu tol­kar stu­den­ter på Fors­bergs sko­la, som lä­ser gra­fisk de­sign och re­klam, Strind­bergs text.

På Bon­ni­ers konst­hall vi­sas ut­ställ­ning­en ”Ny­ma­te­ri­a­lism” som Vi i Va­sas­tan skri­vit om ti­di­ga­re.

Kud­den i cent­rum

Med ut­ställ­ning­en vill Magnus af Pe­ter­sens, cu­ra­tor och konst­halls­chef, upp­märk­sam­ma den sam­ti­da kons­tens öka­de in­tres­se för hant­verk.

– Var kom­mer det här ny­vak­na­de in­tres­set ifrån? Många får näs­tan all sin in­fo från da­to­rer och mo­bi­ler. Kanske sak­nar man nå­got mer nä­ra och tak­tilt, sä­ger Magnus af Pe­ter­sens.

På Sven-Har­rys på­går ut­ställ­ning­en ”Hu­vud­sa­ken” där ke­ra­mi­ker­na Gustav och Ulla Kraitz stäl­ler ut och kud­den har en cen­tral roll.

Vi vill att de som bor i om­rå­det ska få upp ögo­nen för den kul­tur som de­ras egen stads­del har att er­bju­da.

N É D L Ä K S A I R A H C A S : O T O F

konst­hall är en av de ut­JUST NU. Ny­ma­te­ri­a­lism på Bon­ni­ersdu har med dig ett ex­ställ­ning­ar du får be­sö­ka gra­tis om14 ok­to­ber. emplar av Vi i Va­sas­tan sön­da­gen den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.