Läns­sty­rel­sen kri­tisk till Apples bu­tik

Vi i Vasastan - - Vasastan -

I fre­dags var sista da­gen på sam­rå­det för Apples pla­ne­ra­de byg­ge i Kungs­träd­går­den. Pla­ner­na har väckt myc­ket mot­stånd och har ti­di­ga­re kri­ti­se­rats, bland an­nat av bå­de Stads­mu­se­et och Skön­hets­rå­det.

Nu har även Läns­sty­rel­sens ytt­ran­de kom­mit och i sitt ut­lå­tan­de skri­ver myn­dig­he­ten att Apples pla­ne­ra­de byg­ge i sin nu­va­ran­de ut­form­ning ris­ke­rar att på­tag­ligt ska­da riks­in­tres­set Stock­holms in­nerstad med Djur­går­den.

”Den fö­re­slag­na bygg­na­den har en ska­la, färg­sätt­ning, form och pla­ce­ring som för­mins­kar upp­le­vel­sen av par­ken som hel­het. Det, till­sam­mans med bygg­na­dens funk­tion och träd­fäll­ning­ar, ris­ke­rar att för­stär­ka Hamn­ga­tan på be­kost­nad av par­kens funk­tion i stads­rum­met”, står det i re­miss­ut­lå­tan­det.

Läns­sty­rel­sen me­nar vi­da­re att för­sla­get bris­ter i kopp­ling­en till den kul­turmil­jö­a­na­lys och mil­jö­kon­se­kvens som sta­den har ta­git fram. Myn­dig­he­ten har möj­lig­het att gå in och upp­hä­va de­talj­pla­nen.

Twitt­ra­ren @jin­ne­vang und­rar vad al­la ska med kon­tan­ter till. Kan nå­gon för­kla­ra den stän­di­ga kön till ban­ko­ma­ten på Oden­plan? Finns det en lop­pis i kro­kar­na el­ler va­fan ska ni med papp­ret att gö­ra?

ILLUSTRATION: APPLE/FOSTER&PART­NERS

Så här vill elekt­ro­nik­fö­re­ta­get att de­ras nya bu­tik i Ci­ty ska se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.