Grann­fest ska fö­ra sam­man Va­sas­tan

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Ett och ett halvt år har gått se­dan de förs­ta flyt­ta­de in på Va­sen. Nu är det hög tid för gran­nar­na kring Ka­dett­ga­tan att lä­ra kän­na varand­ra bätt­re. Och vad pas­sar då bätt­re än en fest?

För ett och ett halvt år se­dan bör­ja­de de förs­ta ny­an­län­da flyt­ta in på Va­sen på Ka­dett­ga­tan, 300 per­so­ner byg­ger där upp ett nytt liv i Sve­ri­ge. Nu ord­nar nät­ver­ket Go­da gran­nar till­sam­mans med Norr­tulls SK och Stock­holms stad två fes­ter för att fö­ra sam­man dem med mer eta­ble­ra­de Va­sastads­bor. Näs­ta tors­dag, 11/10 mel­lan 18 och 20, är förs­ta till­fäl­let.

Mu­sik från Sy­ri­en och till­tugg ut­lo­vas i ge­men­sam­hets­lo­ka­len på Ka­dett­ga­tan 2.

– Jag tror att det finns en ny­fi­ken­het på varand­ra och en vil­ja att lä­ra kän­na si­na nya gran­nar. Fram­för allt vill vi få till en mö­tes­plats, det finns så få så­da­na i dag, sä­ger Kerstin Ber­geå från Go­da gran­nar, ett nät­verk som vill bi­dra till att ny­an­län­da och asyl­sö­kan­de får en bra start i Sve­ri­ge.

Lik­nan­de fes­ter på Vin- ter­tul­len, Va­sens mot­sva­rig­het på Sö­der­malm, har lett till fle­ra fi­na mö­ten och re­la­tio­ner fa­mil­jer emel­lan.

– Där står fle­ra fa­mil­jer på kö för att få ”kom­pis­fa­mil­jer”. Men man för­bin­der sig in­te till nå­got ge­nom att kom­ma till fes­ter­na. De ska va­ra li­te för­ut­sätt­nings­lö­sa och att ha skoj och lä­ra kän­na varand­ra kom­mer att va­ra i fo­kus. Det blir festligt med popcorn och ming­el, sä­ger Kerstin Ber­geå.

And­ra fest­till­fäl­let är den 1/11.

FO­TO: PÄR HUGOSSON

FIX­AR FEST. Nät­ver­ket Go­da gran­nar bju­der in Va­sastads­bor till fest på Ka­dett­ga­tan 2 den 11/10 och 1/11.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.