Mil­jö­vän­lig vin- och kaf­fe­bar har öpp­nat på Teg­nér­ga­tan

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Kaf­fe på da­gen – vin på kväl­len. Och en rad al­ko­hol­fria al­ter­na­tiv. I mån­dags öpp­na­de Mar­kus We­lin en ny bar på Teg­nér­ga­tan.

hol. Det kom­mer bland an­nat att fin­nas vindruvsmus­ter, sä­ger Mar­kus We­lin som har många års er­fa­ren­het i re­stau­rang­bran­schen. Bland an­nat som drift­chef på Gu­te på Brunns­ga­tan.

Kaf­fet rostas i Lund och det kom­mer även att fin­nas vin från Skå­ne. Men ock­så från he­la värl­den.

– Det blir un­ge­fär 20 vi­ner på glas och lis­tan kom­mer att för­änd­ras kon­ti­nu­er­ligt. Den ska va­ra le­van­de och man ska kun­na få ett jät­te­bra glas för mel­lan 150 och 190 kro­nor, sä­ger Mar­kus We­lin.

Må­let är att Sa­vant ska gö­ra så li­te av­tryck som möj­ligt på mil­jön.

– Vi sik­tar på att va­ra plast­fria in­om tre år och vi­ner­na kom­mer att va­ra eko­lo­gis­ka, sä­ger Mar­kus We­lin.

Han vän­tar fort­fa­ran­de på en för­se­nad ugn från Tyskland in­nan vin kan ser­ve­ras i ba­ren men den ska va­ra på plats in­om en vec­ka. Fo­kus på me­nyn kom­mer att va­ra ugns­ba­ka­de smårät­ter.

– Myc­ket grön­sa­ker och svens­ka rå­va­ror blir det. Och ägg, tryf­fel och ost är jag väl­digt för­tjust i. Se­dan blir det en hel del s nacks, s om mand­lar, oli­ver och sal­tros­ta­de kär­nor, sä­ger Mar­kus We­lin och fort­sät­ter:

– En kom­pis från Sy­ri­en ska ock­så hjäl­pa mig att gö­ra ba­ba ganoush och hem­gjord ajvar. Det ser jag fram emot.

FO­TO: MIM­MI EP­STE­IN

BARSNILLE. Mar­kus We­lin har öpp­nat Sa­vant bar på Teg­nér­ga­tan 4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.