Del­nings­tjäns­ter kom­mer öka

Vi i Vasastan - - Vasastan - Pa­trik Wirén

men om man gör bå­de och ökar vår kon­sum­tion i stäl­let. När vi har frå­gat män­ni­skor hur det på­ver­kar de­ras klä­din­köp har det vi­sat sig att det in­te för­änd­rar de­ras be­te­en­den alls. De mins­kar in­te si­na klä­din­köp över­hu­vud­ta­get. En an­nan ge­ne­rell re­ky­lef­fekt är att det är bil­ligt, vil­ket är bra för den pri­va­ta eko­no­min. Men vad gör man med si­na spa­ra­de peng­ar? Om de går till en Thai­lands­re­sa blir det ing­en mil­jö­vinst alls, sä­ger Ok­sa­na Mont.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.