Cy­klis­ter får ny väg – rakt över tor­get i Ci­ty

Vi i Vasastan - - Vasastan - Per Brandt

Ra­ka spå­ret. Nu är det klart hur den nya cy­kel­lös­ning­en vid Gustav Adolfs torg ska se ut.

Det var i ju­li som Freds­ga­tan stäng­des av för bil­tra­fik ef­tersom po­li­sen, sä­ker­hetspo­li­sen och Re­ge­rings­kans­li­et vill gö­ra om­rå­det kring Ro­sen­bad säk­ra­re.

I dags­lä­get är av­spärr­ning­ar­na tem­po­rä­ra med bland an­nat bom­mar och oli­ka stör­re fö­re­mål, men tan­ken är att de ska er­sät­tas av höj- och sänk­ba­ra pol­la­re fram­ö­ver vil­ket Sta­tens Fast- ig­hets­verk ska stå för. Bil­tra­fi­ken leds se­dan i som­ras om på and­ra ga­tor me­dan cy­klis­ter har fått kö­ra rakt fram på en nu bil­fir ga­ta. Men hur c y kel l ös­ning­en mel­lan Freds­ga­tan till Ope­ran skul­le se ut var nå­got sta­dens skul­le kol­la på.

Nu har man gjort det. Ra­ka spå­ret är sva­ret.

An­slu­ter vid ope­ran

Cy­kel­ba­nan kom­mer gå över tor­get in­nan den an­slu­ter till cy­kel­ba­nan vid Ope­ran, som just nu byggs om, och va­ra minst tre me­ter bred en­ligt Jo­a­kim Bo­berg, cy­kel­sam­ord­na­re på tra­fik­kon­to­ret.

– Det ska bli ra­ka spå­ret. Mer­par­ten av de and­ra åt­gär­der­na är re­dan kla­ra, al­la tra­fik­sig­na­ler har till ex­em­pel ta­gits bort. Cy­kel­ba­nan kopp­lar se­dan till det på­gåen­de in­ve­ste­rings­pro­jek­tet att för­bätt­ra för cy­klis­ter och gå­en­de från Gustav Adolfs torg, Ope­ran till Ny­bro­plan, sä­ger Jo­a­kim Bo­berg.

Ar­be­tet med cy­kel­ba­nan över tor­get ska bå­de in­le­das och av­slu­tas i höst.

FO­TO: PER BRANDT

Cy­kel­ba­nans bredd ökas till 3,25 m och be­läggs med as­falt.Kör­ba­nans bredd mins­kas till 4,3 m.Gång­ba­nans bredd ökas för att ge plats för bå­de gå­en­de och ute­ser­ve­ring.Möj­lig­he­ten att kö­ra runt Ope­ran tas bort ge­nom av­stäng­ning. Det­ta mins­kar bil­tra­fi­ken in till Kungs­träd­går­den och på Ja­kobs torg. FRÅN HIT TILL DIT. Det ska dras en ny cy­kel­ba­na över Gustav Adolfs torg från Freds­ga­tan se­dan den ga­tan stängts för bil­tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.