Gal­le­ri­an får två nya re­stau­rang­er

Grö­na rå­va­ror i kom­bi­na­tion med det mesta från ha­vet. I en och sam­ma lo­kal öpp­nar två nya re­stau­rang­er i om­bygg­da Gal­le­ri­an i Ci­ty.

Vi i Vasastan - - Stockholm - Elin Jonsson

Gal­le­ri­an på Hamn­ga­tan ex­pan­de­rar med he­la 8 000 kvadrat­me­ter. Och till det öpp­na­de i tis­dags två nya re­stau­rang­er med fo­kus på bå­de fisk och grönt.

Ma­lin Sö­der­ström och Carl Ullsten står se­dan ti­di­ga­re bakom The Fishe­ry i Ring­en cent­rum och tan­ken är nu att slå sam­man kon­cep­tet med de­ras nya sats­ning The Farm Fa­mily.

Två re­stau­rang­er i en

Re­stau­rang­er­na kom­mer de­la sittut­rym­men och kom­mer en­ligt krö­gar­na kän­nas som en en­da re­stau­rang.

– Det är så him­la ro­ligt att gö­ra någon­ting från start på det här vi­set. Att ha en tom lo­kal med en­dast fy­ra väg­gar och se över hur man ut­nytt- jar ut­rym­met och ska­par en trev­lig at­mo­sfär på bäs­ta sätt, sä­ger Ma­lin Sö­der­ström.

Smy­göpp­na­de

Kö­ken smy­göpp­na­des i tis­dags och vän­tas rul­la för fullt kom­man­de vec­ka.

– Vi har, el­ler ja okej Cal­le har, job­bat på en app som ock­så kom­mer att lan­se­ras i sam­band med öpp­ning­en. Med den kom­mer man kun­na be­stäl­la, be­ta­la och se­dan häm­ta sin mat. Ett bra al­ter­na­tiv för per­so­ner som ar­be­tar i när­he­ten och vill ha en snabb, häl­so­sam och god lunch, sä­ger Ma­lin Sö­der­ström.

The Fishe­ry och The Farm Fa­mily kom­mer att er­bju­da maträt­ter i stil med ro­senkål med ma­ri­ne­rad to­fu, moz­za­rel­la med kryddros­ta­de be­tor i man­del­dres­sing och grö­na bö­nor med gril­lad svensk kyck­ling.

Det är så him­la ro­ligt att gö­ra någon­ting från start.

FO­TO: THE FISHE­RY

NYA KRO­GAR. Ma­lin Sö­der­ström och Carl Ullsten står se­dan bakom The Fishe­ry och ska nu slå sam­man det med kon­cep­tet The Farm Fa­mily

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.