Ton­vis av bat­te­ri­er dum­pa­de vid Stads­hu­set

Vi i Vasastan - - Stockholm - Per Brandt

Uppskatt­nings­vis 1,5 ton båt- och bil­bat­te­ri­er, två bi­lar och en mas­sa an­nan skrot. Allt på bot­ten längs Norr Mä­lar­strand. Nu hop­pas dy­kar­na bakom fyn­den att sta­den ska ren­sa bland kaj­bott­nar­na. Någ­ra kilo­me­ter här­i­från tar man ju dricks­vat­ten

De be­skri­ver det som en chock. Upp­täck­ten som de gjor­de när fri­tids­dy­ka­ren Fred­rik Johansson skul­le hjäl­pa vän­nen John Ed­gardh att dy­ka li­te kring hans ny­in­köp­ta båt vid Norr Mä­lar­strands kaj för att un­der­sö­ka skro­vet i som­ras.

På bot­ten längs sträc­kan från Stads­hu­set till Pre­em­mac­ken och en bit ut i vatt­net, hit­ta­de Fred­rik bland an­nat två bi­lar mo­dell äld­re, ol­jetråg, to­a­lett­sto­lar, kund­vag­nar och en mas­sa an­nan skrot som ver­kar ha dum­pats un­der en läng­re tids­pe­ri­od. Förr i ti­den an­vän­des of­ta bott­nar­na som skrot be­rät­tar Fred­rik.

Men mest upp­se­en­de­väc­kan­de, en stor mängd dum­pa­de bil- och båt­bat­te­ri­er.

– Jag upp­skat­tar att det var runt 1 500 ki­lo, ett båt­bat­te­ri kan ju väga runt 60 ki­lo. Jag var choc­kad över att det var så här il­la, att man in­te tar mer hand om na­tu­ren. Det är ju bly och salt­sy­ra som finns i bat­te­ri­er­na och någ­ra kilo­me­ter här­i­från tar man ju dricks­vat­ten, sä­ger Fred­rik.

Nu hop­pas de att sta­den tar tag i att ren­sa bott­nar­na.

Bott­nar­na söks av i sam- band med un­der­håll av ka­jer­na men nå­gon or­ga­ni­se­rad stor­städ­ning finns det inga pla­ner på, en­ligt Stock­holms ham­nar.

– I vårt av­tal med sta­den in­går det in­te att ren­sa bott­nar­na ut­an det görs of­ta av fri­vil­li­ga in­sat­ser men själv­klart mås­te vi tit­ta på vad som kan gö­ras. Se­dan är det en se­na­re frå­ga om vem som ska gö­ra det. Men det är jät­te­po­si­tivt att frå­gan lyfts, sä­ger Tor Wil­den­stam, en­hets­chef för in­nerstads­ka­jer­na vid Stock­holms Ham­nar

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

CHOC­KA­DE. Fred­rik Johansson och John Ed­gardh har hit­tat bi­lar, mo­pe­der och cyklar men mest mas­sor av bly­bat­te­ri­er un­der de­ras dyk längs Norr Mä­lar­strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.