Kri­ti­se­rat gårds­hus vid Bir­ger Jarls­ga­tan klub­bat

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in Per Brandt

Ett hus i sex vå­ning­ar med 15 hy­res­rät­ter på en in­ner­gård vid Bir­ger Jarls­ga­tan har fått grönt ljus.

På in­ner­går­den vid Bir­ger Jarls­ga­tan 101 ska fas­tig­hets­ä­ga­ren Vä­du­ren­tio AB byg­ga ett gårds­hus i sex vå­ning­ar som ska in­ne­hål­la 15 hy­res­rät­ter. Lä­gen­he­ter­na kom­mer att va­ra 35 till 94 kvadrat­me­ter sto­ra och ovan­på hu­set pla­ne­ras även en ter­rass med en lo­kal för gran­nar­na att um­gås i.

Se­dan sam­rå­det har sta- den bland an­nat sänkt to­tal­höj­den med 2,5 me­ter och den övers­ta vå­ning­en fö­reslås bli in­dra­gen. Gran­nar i om­rå­det har va­rit kri­tis­ka till pla­ner­na och me­nar att den nya bygg­na­den kom­mer att ge dem säm­re ljus­för­hål­lan­den och är räd­da att stö­ras av bul­ler från ter­ras­sen.

Lå­ga ljus­ni­vå­er

Stads­bygg­nads­kon­to­ret kon­sta­te­rar att gjor­da dags­ljus­be­räk­ning­ar vi­sar att fle­ra lä­gen­he­ter in­om den be­fint­li­ga fas­tig­he­ten ham­nar ”un­der den re­kom­men­de­ra­de ni­vån för ny­bygg­na­tion”, men att det mot­sva­rar den ni­vån som gäl­ler för fle­ra lä­gen­he­ter i kvar­te­ret och ”sten­sta­den i stort”.

Gårdsy­tan mins­kas

Går­den är idag cir­ka 620 kvadrat­me­ter och den nya bygg­rät­ten cir­ka 230. Gårdsy­tan mins­kas allt­så till un­ge­fär 390 kvadrat­me­ter.

På stads­bygg­nads­nämn­dens se­nas­te mö­te, i ons­dags för­ra vec­kan, klub­ba­des de­talj­pla­nen.

ILLUSTRTAION: ÅWL AR­KI­TEK­TER

SKISS. Så här skul­le ett gårds­hus på Bir­ger Jarls­ga­tan kun­na se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.