Ovan­ligt mö­te i kom­mun­full­mäk­ti­ge

Sä­songs­av­slut­ning­en för den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms stads­hus blev ett mö­te med myc­ket käns­lor och snabba be­slut.

Vi i Vasastan - - Stockholm - Andre­as Jen­nische

Oav­sett vad bygg­na­den ska an­vän­das till mås­te det här in­grep­pet gö­ras. Ste­fan Hans­son (S) vil­le klub­ba fasa­d­re­no­ve­ring av Tek­nis­ka nämnd­hu­set för 116 mil­jo­ner. Det här är i grun­den ett väl­digt då­ligt ären­de. Erik Slott­ner (KD) höll in­te alls med. Den bor­ger­li­ga al­li­an­sen vill hell­re byg­ga om he­la hu­set till bo­stä­der.

Det blev käns­lo­samt re­dan vid förs­ta punk­ten: val­kom­men­ta­rer. Ett till­fäl­le för grupple­dar­na i par­ti­er­na att ge en bild av det po­li­tis­ka lä­get ef­ter va­let. Men an­ta­let kom­men­ta­rer blev ba­ra en, fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gårds (S) som gjor­de en ex­posé över det okla­ra lä­get.

Det blev ge­nast upp­stån­del­se fram­för pre­si­di­et och Cla­ra Lind­blom (V) twitt­ra­de: ”Al­la par­ti­er bru­kar läm­na val­kom­men­ta­rer, men av nå­gon an­led­ning fick ba­ra ett gö­ra det.”

Kom­mun­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de Eva-Lou­i­se Er­lands­son Slo­rach (S) to­nar ner det he­la ef­teråt.

– Al­la ha­de fått ge en val­kom­men­tar ba­ra vi ha­de fått re­da på det in­nan. Cla­ra (Lind­blom) var den en­da ut­ö­ver Wann­gård som vil­le ha en, men det viss­te vi in­te om i för­väg, sä­ger Er­lands­son Slo­rach.

Kväl­len in­ne­höll även käns­lor av det var­ma­re sla­get. En av al­la po­li­ti­ker som nu slu­tar är ve­te­ra­ner Ann-Mar­ga­ret­he Livh (V). Hon fick dubb­la applå­der när hon tac­ka­de röd­grön­ro­sa kam­ra­ter för gott sa­m­ar­be­te och mot­stån­da­re för go­da de­bat­ter.

– Tack va­re er har jag väs­sat mig som po­li­ti­ker, sa hon i rikt­ning mot de bor­ger­li­ga par­ti­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.