KF-KVÄL­LENS …

Vi i Vasastan - - Stockholm -

… MEST MISS­NÖJ­DA

”Ni är up­pen­bart över­be­tal­da.”

Den po­li­tis­ka vil­den Rickard Wall (-) får in­te sit­ta kvar i KF och av­slu­ta­de sin tid med att kal­la al­la an­sva­ri­ga po­li­ti­ker i sta­den för över­skat­ta­de.

… KÄR­LEK ÖVER BLOCK­GRÄN­SEN

”Jo­a­kim Larsson har va­rit en bråk­sta­ke, men ut­an dig, Björn Ljung (FP), Lot­ta (Ed­holm, FP) och and­ra på den här si­dan att brå­ka med så ut­veck­las man in­te. Jag har fin­sli­pat min po­li­tik tack va­re er.” Ann-Mar­ga­ret­he Livh (V) av­slu­ta­de sin po­li­tis­ka kar­riär i KF ge­nom att tac­ka bå­de par­ti­kam­ra­ter och mot­stån­da­re på den bor­ger­li­ga si­dan.

… DOLDISTACK ”De bär myc­ket av Stock­holms en­ga­ge­mang på si­na ax­lar.”

Ka­rin Wann­går (S) tac­ka­de KF:s ord­fö­ran­de och två vice ord­fö­ran­de för den gång­na man­dat­pe­ri­o­den.

… KRAFTUTTRYCK

”Van­sin­nigt.”

Christi­na Lin­der­holm (C) läm­nar KF ge­nom att än­nu en gång gå till at­tack mot pla­ner­na att byg­ga en ny fot­bolls­plan i Fred­hällspar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.