Nobel Cen­ter är in­te ett ope­ra­hus

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Ro­land Mä­ki

Sta­den ar­gu­men­te­rar i sin över­kla­gan bland an­nat att den pla­ne­ra­de bygg­na­den skul­le kun­na lik­stäl­las till ex­em­pel med Gug­gen­heim mu­se­et i Bil­bao och ope­ra­hu­set i Syd­ney och där­med få en stark egen iden­ti­tet.

Det är nog att ta i re­jält ifall man av­ser det ar­ki­tek­to­nis­ka ut­fö­ran­det. Hur kan man kom­ma på tan­ken att en ”skolå­da” skul­le ha jäm­för­ba­ra este­tis­ka kva­li­te­ter? Om jag vo­re ar­ki­tekt till de jäm­för­da ob­jek­ten skul­le jag när­mast kän­na mig il­la be­rörd.

22 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.