S le­ker med de­mo­kra­tin

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Gårds­grup­pen med fö­re­trä­da­re från samt­li­ga hus runt går­den

Fem av sex par­ti­er i Stads­bygg­nads­nämn­den är emot byg­get av ett gårds­hus i kvar­te­ret Ne­bu­lo­san i Va­sas­tan. En­bart so­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill ha hu­set. Trots det val­de ord­fö­ran­de Jan Va­le­skog (s) nu i sep­tem­ber att bord­läg­ga ären­det för tred­je gång­en i Stads­bygg­nads­nämn­den.

Är det att lyss­na på och vi­sa re­spekt för ma­jo­ri­te­tens vil­ja? Nej. Och me­dan so­ci­al­de­mo­kra­ter­na väg­rar ac­cep­te­ra lä­get går vi som bor i kvar­te­ret, per­so­nal och för­sko­le­barn på för­sko­lan Spö­ket och and­ra be­rör­da, om­kring i oviss­het och oro.

Jan Va­le­skog, ta ditt an­svar som po­li­tiskt vald i en po­li­tisk nämnd, ac­cep­te­ra fak­tum, lyss­na på ma­jo­ri­te­ten och se till att nämn­den fat­tar be­slut i frå­gan vid näs­ta nämnd­mö­te den 11 ok­to­ber.

Och för Ne­bu­lo­san är be­slu­tet gi­vet – ett klart och de­mo­kra­tiskt un­der­byggt nej!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.