Nya pla­nen: En sko­la på Karl­bergs­vä­gen

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Em­ma Thim­gren

Det har va­rit många tu­rer kring Ka­det­ten 29 på Karl­bergs­vä­gen 77 i Va­sas­tan. Pla­ner­na på att ri­va och byg­ga bo­stads­hus har nu lagts på is – istäl­let har ett nytt för­slag kom­mit upp på agen­dan.

Det har va­rit många tu­rer kring Ka­det­ten 29 på Karl­bergs­vä­gen 77 i Va­sas­tan. Som vi ti­di­ga­re skri­vit har ägar­na Karl­bergs­vä­gen 77 Fas­tig­hets AB ve­lat ri­va fas­tig­he­ten och byg­ga ett nytt bo­stads­hus. De pla­ner­na har

Istäl­let för att ri­va den sto­ra fas­tig­he­ten Ka­det­ten 29 på Karl­bergs­vä­gen 77 kan det bli ak­tu­ellt att gö­ra om den till en ny sko­la.

nu lagts på is och istäl­let har ett nytt för­slag kom­mit upp på agen­dan.

De tär Sam­hälls­bygg­nads­bo­la­get i Nor­den AB, SBB, som lagt ett bud på Ka­det­ten 29 för att re­no­ve­ra fas­tig­he­ten och gö­ra om den till en sko­la, an­ting­en på grund­sko­le- el­ler gym­na­si­e­ni­vå.

– Vi tyc­ker att Stock­holm be­hö­ver fler skol­lo­ka­ler i cen­tra­la lä­gen och det är en väl­digt bra fas­tig­het för skol- lo­ka­ler, sä­ger Ili­ja Bat­l­jan, vd och grun­da­re av SBB.

Tän­ker ni er att det ska bli en kom­mu­nal sko­la el­ler en sko­la i pri­vat re­gi?

– Det åter­kom­mer vi om, sä­ger Ili­ja Bat­l­jan.

Nu på­går bud­pro­ces­sen som för­vän­tas va­ra av­slu­tad i de­cem­ber. Om de vin­ner bud­giv­ning­en be­räk­nar SBB att sko­lan skul­le kun­na va­ra fär­dig till näs­ta höst.

FO­TO: MIMMI EPSTEIN

KORVFABRIKEN. Kon­tors­hu­set på Karl­bergs­vä­gen 77 kal­lar Korvfabriken för att det ti­di­ga­re rym­de just en korv­fa­brik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.