Gläd­jen i gril­len på Sankt Eriks­plan

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Per Brandt

Ef­ter år av osä­ker­het och till­fäl­li­ga bygg­lov. Nu ska Si­byl­lag­ril­len få en per­ma­nent plats vid Sankt Eriks­plan. Äga­ren jublar.

Ef­tersom de­talj­pla­nen in­te tillå­ter nå­gon bygg­nad på plat­sen har ga­tukö­ket svä­vat i oviss­het. Det har kun­nat stå kvar tack va­re til lfäl­li­ga bygg­lov men ho­tats av riv­ning.

Re­dan 2014 bör­ja­de sta­den med rädd­nings­ak­tio­nen, att änd­ra de­talj­pla­nen så att ga­tukö­ket kan stå kvar, men det är först nu pro­ces­sens kvar­nar malt fär­digt.

Stads­bygg­nads­kon­to­ret skri­ver själ­va att ki­os­ken nu ”kan fort­sät­ta att ut­gö­ra ett upp­skat­tat in­slag och bi­dra till en le­van­de stads­mil­jö” samt att den är ”an­pas­sad för plat­sen och ut­for­mad i sam­råd med sta­den.”

Käm­pat i fler år

Äga­ren Re­za Tor­ka­ma­ni är väl­digt glad över beske­det.

– Jag har käm­pat i näs­tan 17 år i den här bran­schen. Jag ha­de det gam­la ga­tukö­ket som revs här ock­så. Då förlorade jag myc­ket peng­ar som jag ha­de sat­sat och ha­de skul­der och jag har käm­pat dag och natt un­der he­la pe­ri­o­den och nu är jag 73 år. Nu är jag väl­digt glad och tac­kar kom­mu­nen för att de ska gö­ra det här. Min fa­milj är ock­så väl­digt glada, sä­ger han.

Från flyg­plan till bur­ga­re

Re­za be­rät­tar att han var flyg­plans­tek­ni­ker i Iran in­nan han kom till Sve­ri­ge och kall­lar sig nu­me­ra ”ham­burgar­tek­ni­ker”. Med den fas­ta plat­sen hop­pas han även kun­na rus­ta ga­tukö­ket

– Jag hop­pas att jag får gö­ra det. Men jag är myc­ket glad över det här, sä­ger han och be­rät­tar att det är många stammisar från om­rå­det som är kun­der.

– Ja, det är myc­ket folk som bor här. De kän­ner mig ef­ter näs­tan 17 år här, sä­ger han.

Det är myc­ket folk som bor här. De kän­ner mig ef­ter näs­tan 17 år här.

FO­TO: PER BRANDT

GLAD. Re­za Tor­ka­ma­ni gläds över sta­dens be­sked att ge hans grill en fast plats vid Sankt Eriks­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.