Do­cen­ter­na på tur­né

Do­cen­ter­na spe­lar på Na­len Klubb

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén

Brö­der­na Jop­pe och Kric­ke Pihl­gren står ut­an­för Mün­chen­bryg­ge­ri­et på Sö­der­malm och in­vän­tar den van som ska ta Do­cen­ter­na ut på de svens­ka vägar­na. De and­ra med­lem­mar­na, gi­tar­ris­ten Jon Jef­fer­son Kling­berg och ba­sis­ten Lar­ry Löf­gren är upp­tag­na med att bä­ra ut gi­tar­rer, för­stär­ka­re, res­väs­kor med gi­tarr­pe­da­ler och an­nat som ska med på re­san.

För vil­ken gång i ord­ning­en som de be­ger sig sig ut på tur­né är det ing­en som vet. Grup­pen bil­da­des re­dan 1977 och har ge­nom åren bränt åt­skil­li­ga mil till­sam­mans.

– Vi spe­la­de en del i som­ras vil­ket gör att det lik­som sit­ter i krop­pen på ett an­nat sätt. Det är mind­re osä­ker­het. När man in­te spe­lat på ett tag blir det all­tid li­te över­tänt el­ler ner­vöst, men det slip­per vi nu, sä­ger Jop­pe.

Hur in­spi­re­ran­de är det då att spe­la gam­la ef­ter­frå­ga­de lå­tar som ”Ben­sin i blo­det” el­ler pop­klas­si­kern ”Sol­glas­ö­gon”? In­te alls, med­ger Jop­pe krasst.

– Det finns ingen­ting lust­fyllt el­ler spän­nan­de med att re­pa ”Ben­sin i blo­det”. Det är mer som ett ar­be­te. Men li­ve är det en an­nan sak, när man får ener­gi från publi­ken och ser hur glada de blir över att hö­ra lå­ten, sä­ger han.

Tack och lov, sär­skilt för med­lem­mar­na själ­va, in­ne- hål­ler spel­ning­ar­na en hel del nytt ma­te­ri­al häm­tat från al­bu­met ”Mis­si­ler och krit­strecks­rän­der” som släpp­tes ti­di­ga­re i år. Men vad som vän­tar ef­ter den kom­man­de vec­kans spel­ning­ar är oklart, en­ligt Kric­ke.

– Det som bru­kar hän­da är att vi in­te hörs på ett tag, men till slut bör­jar skri­var­lus­ten in­fin­na sig igen och se­dan bör­jar vi med någon­ting nytt. I det ske­det finns ald­rig någ­ra pla­ner på nå­got skiv­släpp. Men se­dan sit­ter vi där med 20 lå­tar och – sur­pri­se! – så blir det en ski­va. Och ef­ter det ska man – sur­pri­se! – ut och tur­ne­ra igen, för­kla­rar han.

Ni gör tre ut­sål­da spel­ning­ar på Na­lens bak­fic­ka Na­len Klubb. Var­för bo­ka­de ni in­te den stör­re lo­ka­len, där ni spe­lat ti­di­ga­re, i stäl­let?

– Äh, vi blev bo­ka­de där ba­ra. Se­dan är det ju kul att spe­la fle­ra kväl­lar istäl­let för ba­ra en, sä­ger Jop­pe in­nan det är dags att åter­i­gen änt­ra va­nen.

Med klas­si­ker som ”Sol­glas­ö­gon” har Do­cen­ter­na en gi­ven plats i den svens­ka pop­histo­ri­en. Nu gör ban­det, som bil­da­des för över 40 år se­dan, tre ut­sål­da spel­ning­ar på Na­len Klubb. Till slut bör­jar skri­var­lus­ten in­fin­na sig igen och se­dan bör­jar vi med någon­ting nytt.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

DO­CEN­TER­NA. Jon Jef­fer­son Kling­berg, Kric­ke Pihl­gren, Jop­pe Pihl­gren och Lar­ry Löv­gren är pep­pa­de att kom­ma ut på vägar­na igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.