Så blir ut­sik­ten från nya tak­ba­ren

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Elin Jons­son

Den for­na bank­bygg­na­den vid Ser­gels torg ska bli en plats för män­ni­skor som vill ta en kaf­fe el­ler ett glas och se ut över stan.

Ser­gel­hu­set kom­mer ge plats för bu­ti­ker, re­stau­rang­er och 34 pri­vat­bo­stä­der. Högst upp i byg­get görs det plats för en tak­bar på 1 000 kvadrat­me­ter med ut­sikt över he­la stan.

– Vi kom­mer läg­ga gräsy­tor på ta­ket för att reg­net och av­ga­ser ska tas om hand. Sol­cel­ler och biku­por kom­mer ock­så fin­nas här på tak­ba­ren, sä­ger Ali Ran­ji, chef för pro­jekt­ge­nom­fö­ran­det och om­bud på Va­sakro­nan.

Ska­pa små­ska­lig­het

Tak­ba­ren kom­mer nås via Malmskill­nads­ga­tan och ett av Va­sakro­nans mål är att öpp­na upp och ska­pa en bätt­re till­gång till just den ga­tan.

För att ska­pa små­ska­lig- het ne­re på ga­tan k o mmer e n a v bygg­na­der­na längs Malmskill­nads­ga­tan fa­sa­der bry­tas upp i tre. Gra­nit, glas och trä.

–Tan­ken är att Malmskill­nads­ga­tan ska kän­nas tr ygg dyg­net runt – det­ta med liv och rö­rel­se. Män­ni­skor! Vi vill ta tag i om­rå­det och för­änd­ra sät­tet män­ni­skor ser på plat­sen, sä­ger An­na Ny­berg, chef för fas­tig­hets­ut­veck­ling på Va­sakro­nan.

Ser­gels torg ska med hjälp av Ser­gel­hu­set bli ett om­rå­de för bå­de jog­ging, jobb och af­ter­work. Ko­sty­mer var­vat med snea­kers.

– På bron över Hamn­ga­tan pas­se­ra­de in­nan ba­ra de som ar­be­ta­de på ban­ken vid kloc­kan åt­ta och kloc­kan fem. Vi vill se en an­nan rö­rel­se där. Vi vill se att plat­tan fun­ge­rar i för­hål­lan­de till de när­lig­gan­de om­rå­de­na som Norr­malm och Brun­ke­bergstorg, sä­ger Rebecca Lil­je­bladh, pro­jekt­le­da­re för kom­mu­ni­ka­tion på Va­sakro­nan.

Ser­gels torg ska få mer folk och rö­rel­se. Nya Ser­gel­hu­sets am­bi­tion är att med bo­stä­der, re­stau­rang­er och tak­bar öpp­na upp Plat­tan och Malmskill­nads­ga­tan för fler än ba­ra de som job­bar där.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

SKYBAR. Från tak­ba­ren kom­mer man se ut över sto­ra de­lar av Stock­holm. Ali Ran­ji och An­na Ny­berg står högt upp. Pa­vil­jong­ens stom­me i hör­net Svea­vä­gen och Hamn­ga­tan är smyc­kad med konst av Gu­nil­la Kling­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.