Tors­ga­tan byggs om – får nya cy­kel­ba­nor

Vi i Vasastan - - VASASTAN - Per Brandt

Nu byggs Tors­ga­tan om för att få bre­da­re trot­to­a­rer och nya en­kel­rik­ta­de cy­kel­ba­nor.

Det är sträc­kan från Nor­ra Ban­tor­get till Sankt Eriks­plan som ska gö­ras om och nu har ar­be­tet med den förs­ta etap­pen, mel­lan Odeng­a­tan och Sab­bats­bergs­vä­gen satt igång.

Vad som ska gö­ras? En­kel­rik­ta­de cy­kel­ba­nor, 2,25 me­ter bre­da. På fle­ra plat­ser görs kors­ning­ar­na säk­ra­re ge­nom upp­höj­ning­ar och bort­tag­na tra­fik­sig­na­ler. Även bre­da­re trot­to­a­rer är på gång.

I ytan mot ban­går­den, där Ci­ty­ba­nan-pro­jek­tet ti­di­ga­re hu­se­ra­de, ska en yta för ”mind­re bygg­na­der” gö­ras i ord­ning. Där har Bonnier Fas­tig­he­ter ti­di­ga­re pre­sen­te­rat idéer på en så kal­lad box­park, con­tain­rar med ex­em­pel­vis ”kul­tu­rell verk­sam­het, kafé­er och re­stau­rang­er”.

Fär­re par­ke­rings­plat­ser

Runt 50 par­ke­rings­plat­ser för­svin­ner längs ga­tan men en­ligt sta­den finns det le­di­ga plat­ser i ga­ra­gen i om­rå­det.

Un­der bygg­pe­ri­o­den kom­mer det gå fort­satt att kö­ra längs sträc­kan men fram­kom­lig­he­ten är be­grän­sad. Även cy­klis­ter leds om, men det har in­te va­rit pro­blem­fritt.

I dags­lä­get är den god­kän­da lös­ning­en att le­da cy­klis­ter­na upp på trot­to­a­ren. Pro­ble­met? På många håll är det rätt in i välan­vän­da cy­kel­ställ.

Sta­den är med­vet­na om pro­ble­met, som dis­ku­te­ra­des på ett bygg­mö­te med ent­re­pre­nö­ren ny­li­gen och i näs­ta vec­ka ska man träf­fas på plats för att för­sö­ka kom­ma fram till en ny lös­ning. Man har bland an­nat dis­ku­te­rat an­nan plats för cy­kel­par­ke­ring un­der bygg­ti­den.

Ar­be­te kan på­gå till 2020

Den förs­ta etap­pen ska va­ra klar näs­ta höst. I vår sät­ter även näs­ta etapp igång. En­ligt sta­den ska den etap­pen ock­så va­ra klar till näs­ta höst men vis­sa ar­be­ten kan bli kvar till 2020.

To­talt kos­tar pro­jek­tet 85 mil­jo­ner kro­nor varav Tra­fik­ver­ket står för 10 mil­jo­ner som er­sätt­ning för Ci­ty­ba­nan-ar­be­tet.

FO­TO: PER BRANDT

BYG­GE. Tors­ga­tans ska bland an­nat få nya cy­kel­ba­nor och bre­da­re trot­to­a­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.