Näs­ta år får fler skol­barn chans att åka ski­dor

Vi i Vasastan - - STOCKHOLM - Pa­trik Wirén

Se upp i bac­ken! I vin­ter får Stock­holms unga chan­sen att tes­ta ski­dor bå­de på Gär­det och i Hammarbybacken.

Den 19 feb­ru­a­ri är det åter­i­gen dags för världs­cu­pen i pa­ral­lell­sla­lom i Hammarbybacken. I sam­band med täv­ling­ar­na på­går för fjär­de året i rad även pro­jek­tet Al­la på snö som ger Stock­holms fjär­de­klas­sa­re möj­lig­het att upp­täc­ka tjus­ning­en med ski­dåk­ning. I år ut­ö­kas an­ta­let ele­ver från 2 200 till 4 000, be­rät­tar id­rotts­bor­gar­rå­det Emi­lia Bjuggren (S)

– Det är väl­digt många barn i Stock­holm som åker ski­dor med si­na för­äld­rar. Men sam­ti­digt vet vi att en hel del in­te får den möj­lig- he­ten och då är Al­la på snö fan­tas­tiskt. Att man ger al­la barn chan­sen att tes­ta är det vik­ti­gas­te med pro­jek­tet, sä­ger hon.

Sta­dens sko­lor får själ­va an­mä­la sitt in­tres­se för att va­ra med, men i år finns det yt­ter­li­ga­re en möj­lig­het för barn som är sug­na på att pro­va på ski­dåk­ning. På lör­da­gar är al­la barn väl­kom­na till Gär­dets sport­fält. In­struk­tö­rer finns på plats och bå­de yng­re och vux­na får kost­nads­fritt lå­na skid­ut­rust­ning. In­nan dess ska 200 gym­na­si­e­e­le­ver ut­bil­das till Al­la på snö-le­da­re av Svens­ka skid­för­bun­det.

– Det är ock­så en vik­tig aspekt, att det ger unga er­fa­ren­het av att le­da and­ra, sä­ger Emi­lia Bjuggren (S).

ARKIVFOTO: LIN­DA GREN

SKIDPEPP. I ja­nu­a­ri får fler barn än ti­di­ga­re tes­ta lyc­kan i skid­spå­ret på Gär­det. Fo­tot ta­get un­der Al­la på snö 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.