SL:s nya tjänst vi­sar vid vil­ken sta­tion pen­deln är

Vi i Vasastan - - STOCKHOLM - Li­sa Halldén

Nu kan pen­del­tågs­re­se­nä­rer se när tå­get av­gick från re­spek­ti­ve sta­tio­nen och för­se­ning­ar di­rekt i te­le­fo­nen.

Det nya med Pen­del­koll.se är att man kan sö­ka på al­la sta­tio­ner i pen­del­tågs­nä­tet och få re­al­tids­in­for­ma­tion om var näs­ta an­kom­man­de och av­gå­en­de tåg tåg be­fin­ner sig just nu.

An­vän­dar­na får ock­så en lis­ta över när­mas­te av­gång­ar i tids­ord­ning.

De fem se­nas­te sök­ning- ar­na spa­ras au­to­ma­tiskt på första­si­dan och längst ner på si­dan finns in­for­ma­tion om stör­ning­ar i tra­fi­ken.

”Fort­sät­ta ut­veck­la”

Tjäns­ten är ut­veck­lad av MTR i sam­ar­be­te med SL och lan­se­ra­des i tors­dags.

– Vi kom­mer fort­sät­ta att ut­veck­la Pen­del­koll.se ut­i­från de syn­punk­ter och för­slag vå­ra re­se­nä­rer ger oss, sä­ger Hen­rik Dah­lin, vd för MTR Pen­del­tå­gen, i ett press­med­de­lan­de.

Den nya tjäns­ten är ut- veck­lad med hjäl­pa av Pen­del­pa­ne­len, en pa­nel av re­se­nä­rer som MTR och SL med hjälp av Novus lö­pan­de får sva­ra på frå­gor som ger kun­skap om nya idéer till hur pen­del­tra­fi­ken kan ut­veck­las.

– När vi ut­veck­la­de Pen­del­koll.se ut­gick vi från de­ras eg­na öns­ke­mål. Tjäns­ten är snabb och en­kel att an­vän­da och vi hop­pas den ska un­der­lät­ta pend­lar­nas var­dag, sä­ger Hen­rik Dah­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.