Låt al­la få nju­ta av som­ma­ren

Vi i Vasastan - - TYCK OM! - Bo­en­de på som­mar­gå­ga­tan

Som lä­ra­re blir jag myc­ket be­kym­rad över, att Stock­holm stads po­li­ti­ker pri­o­ri­te­rar kvälls­öpp­na re­stau­rang­er och ute­ba­rer i vå­ra bo­stads­om­rå­den, fö­re sko­le­le­vers be­hov av sömn. De fy­ra förs­ta vec­kor­na på en skol­ter­min är väl­digt vik­ti­ga för al­la ele­ver. Men de sko­le­le­ver som bor på gå­ga­tor­na, kan in­te som­na på kväl­lar­na på grund av det hög­ljud­da fes­tan­det varen­da var­dag­kväll.

Hur har tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Hell­den (Mp) tänkt sig, att bar­nen ska kun­na in­häm­ta någ­ra kun­ska­per, när de sit­ter och ”halv­so­ver” i skol­bän­kar­na?

Min gran­ne har en vän, som har svårt att gå och är i stort be­hov av att kun­na par­ke­ra sin bil på en han­di­kapp­ru­ta. Men han har in­te kun­nat häl­sa på sin vän på he­la som­ma­ren, på grund av att al­la han­di­kapp­lat­ser på gå­ga­tor­na an­vänds till ute­ba­rer­nas gäs­ter dyg­net runt. Ska in­te al­la Stock­hol­ma­re få nju­ta av svens­ka som­ma­ren?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.