Skol­ut­bygg­na­den över­kla­gas – igen

In­fek­te­rad träd­strid kan stop­pa pla­ner­na helt

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Pla­nen är att byg­ga ut Va­sa real så att den rym­mer cir­ka 1 320 ele­ver i stäl­let för da­gens 810. För två år se­dan fat­ta­des ett så kal­lat ge­nom­fö­ran­de­be­slut i ut­bild­nings­nämn­den.

En pri­vat­per­son an­mäl­de pla­ner­na till läns­sty­rel­sen ef­tersom per­so­nen an­såg att fy­ra träd ut­med Häl­sing­e­ga­tan ut­gjor­de en bi­o­top­skyd­dad al­lé och ett till­syn­sä­ren­de ska­pa­des hos läns­sty­rel­sen. Men myn­dig­he­ten höll in­te med.

Om­fat­tas av bi­o­top­skydd

Det­ta be­slut över­kla­ga­des av Na­tur­skydds­för­e­ning­en. Först till mark- och mil­jö­dom­sto­len, se­dan till mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len.

Och i slu­tet av för­ra året kom högs­ta in­stan­sens dom: trä­den vid Va­sa real ut­med Häl­sing­e­ga­tan ut­gör en al­lé som om­fat­tas av bi­o­top­skydd och kan där­för in­te fäl­las.

Ut­bygg­na­den av sko­lan stoppades. Trä­den ut­görs av tre lin­dar och tro­li­gen en apel. Lin­dar­na upp­skat­tas va­ra cir­ka 100 år gam­la, en­ligt läns­sty­rel­sen.

För att få byg­ga ut var sta­den tvung­en att få dis­pens från läns­sty­rel­sen att fäl­la trä­den, nå­got man fick den 24 sep­tem­ber i år.

”Läns­sty­rel­sen be­dö­mer att det an­för­da skä­let att byg­ga ut sko­lan är att se som ett så­dant all­mänt in­tres­se som ut­gör sär­skilt skäl att med­ge dis­pens. Vi­da­re be­dö­mer Läns­sty­rel­sen att de ak­tu­el­la trä­den in­te har någ­ra hög­re na­tur­vär­den”, står det bland an­nat i be­slu­tet.

”Får vän­ta igen”

Men nu har Na­tur­skydds­för­e­ning­en över­kla­gat be­slu­tet om dis­pens till mark- och mil­jö­dom­sto­len. Där lig­ger ären­det nu för hand­lägg­ning.

– Så, nu får vi vän­ta igen. Oklart hur länge, sä­ger Tho­mas Berg­sell, kom­mu­ni­ka­tör på Si­sab.

Nå­gon plan B för Va­sa real finns i nu­lä­get in­te.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

DRAR UT PÅ TI­DEN. Sko­lan Va­sa real ska byg­gas ut, men en bi­o­top­skyd­dad al­lé med träd kan stop­pa pla­ner­na då Na­tur­skydds­för­e­ning­en har över­kla­gat be­slut om dis­pens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.