Syd­vi­et­na­mes öpp­nar i Ci­ty

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Ce­ci­lia Ly har lång er­fa­ren­het från re­stau­rang­bran­schen och har ti­di­ga­re job­bat ute i lan­det. I mars för­ra året tog hon över BankO­mats lo­ka­ler vid Oden­plan och öpp­na­de vi­et­na­me­sis­ka Eat­nam. Fo­kus på me­nyn lig­ger på syd­vi­et­na­me­sisk mat och det ser­ve­ras myc­ket hus­mans­kost. Kon­cep­tet på nya stäl­let på Bir­ger Jarls­ga­tan 36 blir i prin­cip sam­ma som på Oden­plan. Det kom­mer till ex­em­pel in­te att va­ra möj­ligt att bo­ka bord.

– Vi har fått myc­ket fin re­spons av nöj­da gäs­ter. Vi viss­te in­te hur det skul­le gå men vi trod­de verk­li­gen på idén med att stre­et­food mö­ter bist­ro. Nytt är att vi sat­sar på aw och drin­kar på Bir­ger Jarls­ga­tan, sä­ger Ce­ci­lia Ly.

Den nya re­stau­rang­en som flyt­tar in i Vur­mas gam­la lo­ka­ler är 300 kvadrat­me­ter stor i två vå­ning­ar plus en ute­ser­ve­ring i vår. I mit­ten av december hop­pas Ce­ci­lia Ly kun­na öpp­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.