Stor riv­ning i cen­tra­la Stock­holm kan stop­pas

Vi i Vasastan - - Vasastan - Per Brandt

Pla­nen att ri­va och byg­ga nytt vid Te­gel­bac­ken har stött på patrull. Be­slu­tet är över­kla­gat.

Det hand­lar om fas­tig­he­ten in­till She­ra­ton ho­tell vid Te­gel­bac­ken, Snäc­kan 8, som Skans­ka vill ri­va för att byg­ga nytt istäl­let.

Det nya hu­set ska bli cir­ka 4,5 me­ter hög­re och även cir­ka 10 me­ter stör­re mot Röd­bod­ga­tan vil­ken in­ne­bär att ga­tubred­den mins­kar från 30 till 18 me­ter.

Ny­byg­get ska ge plats för cir­ka 1 860 ar­bets­plat­ser jäm­fört med da­gens 700 och bot­ten­vå­ning­ar­na är tänkt att ha pub­li­ka lo­ka­ler. Dess­utom ska Tys­ta Ma­ri-gång­en som för­bin­der Te­gel­bac­ken och Kla­ra Väst­ra kyr­ko­ga­ta pif­fas upp.

Hu­set är grön­klas­sat

I slu­tet av au­gusti gav stads­bygg­nads­nämn­den klar­tec­ken för riv­ning­en och ny­byg­get och må­let då var att kom­ma igång med riv­ning­en re­dan ef­ter ny­år.

Men nu är pla­ner­na över­kla­ga­de till Mark- och mil­jö­dom­sto­len av Sam­fun­det S:t Er­ik.

De på­pe­kar att hu­set är grön­klas­sat av Stads­mu­se­et och de har va­rit emot förs­la- get un­der he­la plan­pro­ces­sen och bland an­nat fram­fört att det bi­drar till ”den ne­ga­ti­va ut­veck­ling­en” i Ci­ty med riv­ning­ar på fle­ra plat­ser som vid Gal­le­ri­a­kvar­te­ren och Ser­gels Torg. De har fram­fört att för­sla­get skul­le på­ver­ka riks­in­tres­set Stock­holms in­nerstad med Djur­går­den och att de an­ser att da­gens bygg­nad kan till­go­do­se fas­tig­hets­ä­ga­rens be­hov.

”En riv­ning av bygg­na­den är så­le­des ofören­ligt bå­de med det höga kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­det och håll­bar­hets­per­spek­ti­vet”, skri­ver sam­fun­det bland an­nat.

ILLUSTRATION: BAU AR­KI­TEK­TER

VI­SIO­NEN. Vy från Te­gel­bac­ken ef­ter riv­ning­en och ny­bygg­na­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.