Paradise Ho­tel fort­sät­ter fes­ten – i Va­sastads­lya

Vi i Vasastan - - Vasastan - Elin Jons­son

Nu fes­tar del­ta­gar­na i Paradise Ho­tel vi­da­re på Ha­ga­ga­tan 54 i Va­sas­tan.

Ef­ter sä­songs­fi­na­len av re­a­li­ty­pro­gram­met Paradise Ho­tel fick någ­ra av del­ta­gar­na chan­sen att fort­sät­ta spe­let i en stor lä­gen­het på Ha­ga­ga­tan 54 i Va­sas­tan. Det nya for­ma­tet he­ter Paradise STHLM.

För­u­tom att de kom­mer be­fin­na sig i en lä­gen­het i Va­sas­tan – och in­te på ett ho­tell i Mex­i­ko – kom­mer del­ta­gar­na nu täv­la på egen hand och in­te i par. Re­a­li­ty- pro­gram­met kom­mer bland an­nat skild­ra li­vet ef­ter det att man bli­vit känd. Den som vin­ner täv­ling­en kom­mer kam­ma hem en lyxig re­sa.

Del­ta­gar­na som åte­ri­gen kom­ma kli­va in i ramp­lju­set är Mar­ce­lo Peña, Ro­bin ”Mos” Andersson, Ni­na Glim­sell Udo­vicic, Bet­ti­na Bu­cha­nan, Ar­vid Sten­bäc­ken och Eri­ca Men­dez.

När vi frå­gar någ­ra av gran­nar­na i hu­set hur de på­ver­kats av in­spel­ning­en av Paradise STHLM blev sva­ret:

”Jag har in­te upp­levt dem över­hu­vud­ta­get. Mam­ma näm­ner att hon sett någ­ra kli­va ur en li­mousi­ne en gång, kanske var det dom?”, skri­ver en per­son.

”I hu­set där jag bor? Mås­te se till att ta bort mi­na upp­gif­ter från hit­ta.se in­ser jag”, skri­ver en an­nan.

Paradise STHLM har pre­miär den 12 november på Vi­aplay. I ru­tan kom­mer man få se ti­di­ga­re del­ta­ga­re täv­la och som ori­gi­na­let präglas täv­ling­en av fest­lig­he­ter med oli­ka te­man, hemliga jok­rar och ce­re­mo­ni­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.