Blågrö­na vill för­länga Spår­väg Ci­ty till Ropsten

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll | Mim­mi Ep­ste­in

Den nya blågrö­na ma­jo­ri­te­ten i lands­ting­et vill ut­re­da om det går att för­länga Spår­väg Ci­ty till Ropsten. Men Lidingö tän­ker in­te be­ta­la mer.

Den nya blågrö­na ma­jo­ri­tets­ko­a­li­tio­nen i Stock­holms läns lands­ting pre­sen­te­ra­de i vec­kan sin ge­men­sam­ma po­li­tis­ka platt­form. Där fram­går det att lands­ting­et åter­ak­tu­a­li­se­rar de ti­di­ga­re pla­ner­na på att för­länga Spår­väg Ci­ty till Ropsten. Och vill få Lidingö kom­mun att be­ta­la för en del av ka­kan.

– Lands­ting­et ska un­der hös­ten ge­nom­fö­ra en ut­red­ning för att se vil­ka fi­nan­sie­rings­möj­lig­he­ter som finns. Där­ef­ter ska vi bju­da in Lidingö och Stock­holms stad för att se hur vi kan gå vi­da­re. Jag ser gär­na att man kom­mer igång med Spår­väg Ci­ty så snart som möj­ligt, sä­ger To­mas Eriks­son (MP), nytt kol­lek­tiv­tra­fiks­lands­tings­råd.

Un­der hös­ten/vin­tern ska en ny ut­red­ning ge­nom­fö­ras och un­der 2019 kom­mer di­a­lo­gen mel­lan lands­ting­et, Stock­holms och Lidingö stad in­le­das.

På Lidingö är man po­si­tiv till en för­längd spår­väg.

– Lidingö Stad har ny­li­gen fat­tat ett in­ve­ste­rings­be­slut på en ny bro för 539 mkr för kol­lek­tiv­tra­fik för att möj­lig­gö­ra det­ta och upp­lå­tit stort mar­kut­rym­me för spår­vagns­hal­lar. Det är bra att Stock­holm nu tycks va­ra re­do att ta sin del av an­sva­ret, sä­ger Da­ni­el Käl­len­fors (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

In­ne­bär det att ni tyc­ker att ni har be­ta­lat ”er del”?

– Ja, sä­ger Da­ni­el Käl­len­fors (M).

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

UT­REDS. Spår­väg Ci­ty kan för­läng­as till Ropsten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.