Ny ita­li­e­na­re sat­sar på långa de­la­de mid­da­gar

Vi i Vasastan - - Stockholm - Em­ma Thim­gren

På den nya ita­li­ens­ka re­stau­rang­en Cic­cio’s kom­mer ing­en mat ser­ve­ras till en per­son – ut­an i mit­ten av bor­det för sällskap att de­la på.

Ägar­na har re­dan fle­ra re­stau­rang­er med ita­li­enskt te­ma, två av dem på sam­ma ga­ta. Men nu tyck­te de att det var dags för nå­got nytt. De fun­de­ra­de på om de med den nya re­stau­rang­en skul­le sat­sa på an­nat än ita­li­ensk mat.

– Men det kän­des in­te äk­ta för oss, vi ska hål­la på med ita­li­ensk mat, sä­ger Mar­sel Ang­e­lo Ot­tob­re.

De be­stäm­de sig istäl­let för att änd­ra på kon­cep­tet kring hur ma­ten äts. De vil­le öpp­na en re­stau­rang där tan­ken är att man ska sit­ta li­te läng­re och lå­ta mid­da­gen ta tid, in­te ba­ra slänga i sig ma­ten snabbt och gå vi­da­re.

– Det ska va­ra någ­ra tim­mar vid bor­det. Vår vi­sion är att det är säll­ska­pet som är höjd­punk­ten, in­te ma­ten på bor­det, sä­ger Mar­sel Ang­e­lo Ot­tob­re.

In­spi­ra­tio­nen kom­mer från ma­ten som äts i söd­ra Ita­li­en, där bå­da ägar­na har röt­ter. En­ligt den tra­di­tio­nen äter man tre rät­ter, vil­ket Mar­sel me­nar in­te fun­kat i Stock­holm för­ut ef­tersom man helt en­kelt in­te är van vid att äta så myc­ket. Där­för kom­mer ma­ten ser­ve­ras an­norlun­da.

– Är man ett stör­re sällskap kan man be­stäl­la in ett an­tal rät­ter och de­la på allt. Vi kom­mer in­te ser­ve­ra nå­gon maträtt di­rekt till gäs­ten, ut­an all­ting kom­mer ser­ve­ras mitt på bor­det, sä­ger Mar­sel Ang­e­lo Ot­tob­re.

NYTÄNK. Snart öpp­nar den nya re­stau­rang­en Cic­cio’s på Ny­bro­ga­tan där må­let är att för­änd­ra hur mat äts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.