Bus­skur i Ci­ty ut­rus­tas med dagsljus

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Fram till den 18 no­vem­ber är det möj­ligt att sät­ta sig i en upp­lyst bus­skur på Norr­malm­storg och nju­ta av dags­ljus­be­lys­ning, nå­got som blir mer och mer sällsynt un­der hös­ten.

Syf­tet är att vi­sa vil­ken skillnad rik­tig be­lys­ning gör un­der årets mör­ka må­na­der.

– Vi vet att män­ni­skor mår bätt­re och pre­ste­rar bätt­re när lju­set är rätt, sä­ger Ulf Gustafs­son, VD för MondeVerde som har va­rit med och gjort in­stal­la­tio­nen med så kal­la­de ”Smart LED” i bus­sku­ren.

För­hopp­ning­en med dags­ljus­bus­sku­ren är att fler svens­kar ska bli med­vet­na om lju­sets be­ty­del­se för vårt väl­må­en­de.

FOTO: MONDEVERDE

DAGSLJUS. I bus­sku­ren har det in­stal­le­rats så kal­la­de smart LED, vil­ket ger dags­ljus­be­lys­ning som upp­fat­tas som po­si­tivt för krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.