Plas­ten av för Castel­lum-hu­set

In­nan jul ska plas­ten bort från gam­la Stock­holm Vat­ten-hu­set på Tors­ga­tan bort. ”Vi har åter­ställt fa­sa­den och ta­ket” sä­ger Christi­an Bou­vi­er, af­färs­om­rå­des­chef på Castel­lum.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Epstein

Bygg­na­den på Tors­ga­tan 2230 som ti­di­ga­re rym­de Stock­holm Vat­tens hu­vud­kon­tor ge­nom­går en om­fat­tan­de re­no­ve­ring.

Kon­tors­fas­tig­he­ten ri­ta­des 1906 av Fer­dinand Bo­berg och fa­sa­den och ta­ket har nu re­stau­re­rats. 2020 är pla­nen att hy­res­gäs­ter­na ska kun­na flyt­ta in i si­na kon­tor och i bot­ten­plan blir det minst en re­stau­rang.

– Tan­ken är att vi även ska öpp­na upp in­ner­går­den för all­män­he­ten och vi hop­pas på ut­åt­rik­tad verk­sam­het där. Vi tror att det blir ett väl­kom­met till­skott på Tors­ga­tan, sä­ger Christi­an Bou­vi­er, af­färs­om­rå­des­chef på Castel­lum som äger bygg­na­den se­dan i fjol.

Re­dan in­nan jul tror och hop­pas han att plas­ten som länge sut­tit runt hu­set ska tas bort.

– Vi har re­stau­re­rat fa­sa­den. Den var väl­digt ska­dad och vi har bytt ut varen­da föns­ter och he­la ta­ket. Vi ska ock­så för­sö­ka få till nå­gon fa­sad­be­lys­ning. Det kom­mer att bli su­per­häf­tigt att lyf­ta bort plas­ten, sä­ger Christi­an Bou­vi­er.

Till­sam­mans med bland and­ra Bon­ni­er fas­tig­he­ter job­bar man dess­utom för att få till en så kal­lad box­park med bu­ti­ker, kafé­er och re­stau­rang­er i con­tain­rar där Ci­ty­ba­nan-pro­jek­tet ti­di­ga­re ha­de en myn­ning till en ar­bets­tun­nel.

– Vi vill bi­dra till om­rå­det till­sam­mans med de and­ra fas­tig­hets­ä­gar­na. I dag är den de­len av Tors­ga­tan li­te bort­glömd, sä­ger Christi­an Bou­vi­er.

Tan­ken är att vi även ska öpp­na upp in­ner­går­den för all­män­he­ten och vi hop­pas på ut­åt­rik­tad verk­sam­het där.

ILLUSTRATION: FOJAB

INNERGÅRD. Castel­lum hop­pas få till verk­sam­het rik­tad till all­män­he­ten på in­ner­går­den.

I DAG. Snart ska plas­ten väck från bygg­na­den som ti­di­ga­re hu­se­ra­de Stock­holm Vat­tens hu­vud­kon­tor.

FÖ­RE. Så här såg det ut in­nan re­no­ve­ring­en på­bör­ja­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.