Hem­ma­gjord skylt hå­nar nya gå­ga­tan

Vi i Vasastan - - Sidan 1 -

Den nya gå­ga­ta-de­len på Drott­ning­ga­tan är en del i sta­dens pro­jekt att kny­ta ihop Oden­plan med Ci­ty.

Sta­den för en di­a­log med Stock­holms Uni­ver­si­tet, som äger Spök­slot­tet, om hur man skul­le kun­na le­van­de­gö­ra den nya gå­ga­tan och kny­ta ihop den med Spök­par­ken – och med Ob­ser­va­to­ri­elun­den och Ob­ser­va­to­ri­et som sta­den nu­me­ra äger.

FOTO: MIMMI EPSTEIN

RÅDMANSGATAN/DROTT­NING­GA­TAN. Just nu på­går ar­be­tet med att gö­ra ett så kal­lat upp­höjt över­gångs­stäl­le för att mar­ke­ra att Drott­ning­ga­tans för­läng­da gå­ga­ta till Kungstens­ga­tan.”En gå­ga­ta som ing­en frå­gat ef­ter el­ler för­står be­ho­vet av”. För­läng­ning­en av Drott­ning­ga­tans gå­ga­ta norrut hå­nas på en hem­ma­gjord skylt på just Drott­ning­ga­tan och tra­fik­bor­gar­rå­det Helldén (MP) får sig en känga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.