VASASTAN FRÅN OVAN

I vec­kan in­vig­des Nor­ra tor­nen i Ha­gas­ta­den. Se bil­der­na in­i­från det nya land­mär­ket.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mimmi Epstein mimmi.epstein@di­rekt­press.se

I tors­dags in­vig­des Nor­ra tor­nen i Ha­gas­ta­den. Fle­ra in­ter­na­tio­nel­la me­di­er, ar­ki­tek­ten bakom tor­nen samt Stock­holms fi­nans­bor­gar­råd An­na Kö­nig Jerl­myr (M) var på plats. I tors­dags in­vig­de Oscar pro­per­ti­es Nor­ra tor­nen i Ha­gas­ta­den som är Stock­holms in­nerstads högs­ta bo­stads­hus med en höjd på 125 re­spek­ti­ve 110 me­ter.

Folk har bör­jat flyt­ta in i det ena tor­net, In­no­va­tio­nen kal­lat, upp till 16:e vå­ning­en men bygg­na­den är in­te helt fär­dig­ställd. Helt klart med 36 bo­en­de­vå­ning­ar be­räk­nas det va­ra i feb­ru­a­ri näs­ta år. Byg­get av det läg­re tor­net, He­lix, har på­bör­jats och ska va­ra klart 2020. När bå­da tor­nen är helt fär­dig­bygg­da kom­mer de att in­ne­hål­la to­talt 320 bo­stä­der.

Med på in­vig­ning­en var bland an­nat ar­ki­tek­ten bakom tor­nen, Re­i­ni­er de Graaf från ar­ki­tekt­kon­to­ret OMA, ett tju­go­tal in­ter­na­tio­nel­la me­di­er, Oscar Eng­el­bert, vd och grun­da­re av Oscar pro­per­ti­es samt Stock­holms nya fi­nans­bor­gar­råd An­na Kö­nig Jerl­myr (M).

– Jag äls­kar skyskra­por och det här är verk­li­gen ett nytt land­mär­ke. En sym­bol för att Stock­holm är en stad i fram­kant. Det är top­not­char­ki­tek­tur, sä­ger An­na Kö­nig Jerl­myr (M).

Hon ser gär­na att det byggs mer på höj­den.

– Men in­te mitt i stan, ut­an vid sta­dens in­lopp och vid bro­fäs­ten. Loud­den är ett bra ex­em­pel på en plats där vi vill byg­ga högt, sä­ger An­na Kö­nig Jerl­myr (M).

In­no­va­tio­nen har 36 bo­en­de­vå­ning­ar och lig­ger 139 me­ter över ha­vet. I hu­set finns bland an­natVY FRÅN 16:E VÅ­NING­EN.ett gym och en bio.FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Vå­ning­en högst upp är såld för 66 mil­jo­nerSÅLD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.