Snart dags för Wa­sa jul­mark­nad

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Den 1 de­cem­ber mel­lan kloc­kan 10 och 15 är det dags för en Va­sastads­tra­di­tion, näm­li­gen Wa­sa jul­mark­nad. Då fylls Oden­plan av hem­gjort jul­go­dis, hant­verk och an­nat när­pro­du­ce­rat. Smyc­ken, stic­ka­de klä­der och egen­till­ver­ka­de ljus, bland an­nat.

– Allt som säljs är nytt, det är ing­en lopp­mark­nad, sä­ger ar­ran­gö­ren Gu­nil­la Aden­skog Bors­sén.

För den som är su­gen att stå och säl­ja finns det fort­fa­ran­de cir­ka tio plat­ser kvar. To­talt räk­nar ar­ran­gö­ren med 30 säl­ja­re. Se­nast den 25 no­vem­ber kan den som vill säl­ja kon­tak­ta jul­mark­na­den via wa­sa.jul­mark­nad@hot­mail.se.

Mitt en­frå­ge­par­ti 2022: En Fun­ge­ran­de Rull­trap­pa Oden­plan-ini­ti­a­ti­vet.

@Ma­riHu­up twitt­rar och ger sig in i rull­trapps­de­bat­ten.

TRADITION. Wa­sa jul­mark­nad äger rum på Oden­plan den förs­ta de­cem­ber mel­lan kloc­kan 10 och 15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.