Norr­tulls SK ut­ö­kar in­teg­ra­tions­pro­jekt

Vi i Vasastan - - Vasastan -

I ja­nu­a­ri i år star­ta­de Norr­tulls SK ett in­teg­ra­tions­pro­jekt med re­du­ce­ra­de pri­ser för ny­an­län­da barn och ung­do­mar. Hit­tills har över 70 ny­an­län­da barn fått möj­lig­het att trä­na fot­boll, in­ne­ban­dy, bord­ten­nis el­ler hand­boll och pro­jek­tet har fått Stock­holms stads Nel­son Man­de­la-pris. Nu ut­ö­kas det ge­nom ett sam­ar­be­te med hiss- och port­kon­cer­nen Mo­tum och fler kom­mer att ha möj­lig­het att åka på cu­per och and­ra so­ci­a­la ak­ti­vi­te­ter. Det finns pla­ner på att ut­ö­ka pro­jek­tet än­nu mer ge­nom att ska­pa ak­ti­vi­te­ter för för­äld­rar­na till de ny­an­län­da bar­nen.

UT­Ö­KAR SATSNING. Norr­tulls SK trä­nar fot­boll på Bel­levue boll­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.