Det är ald­rig för­sent att kom­ma i form

Viktklubb - - INNEHALL - Ka­rin Holm­berg re­dak­tör, Vikt­klubb

Så var hös­ten här igen. Nu är det slut med le­di­ga se­mester­da­gar i sol­sto­len och dags att åter­gå till var­da­gen och al­la ru­ti­ner. För en del till­hör trä­ning­en den där ru­ti­nen men för and­ra är trä­ning­en nå­got man stän­digt för­sö­ker få till men ald­rig rik­tigt lyc­kas.

En sak som är skönt med trä­ning är att det fak­tiskt ald­rig är för­sent. Jag ska in­te lju­ga – det är själv­klart be­tyd­ligt job­bi­ga­re att kom­ma i gång om man ald­rig trä­nat in­nan, fram­förallt om man tack va­re från­va­ron av trä­ning lagt på sig någ­ra ki­lo för myc­ket, men det går att kom­ma till­ba­ka.

För min egen del har den­na som­ma­ren va­rit den förs­ta på väl­digt många år då jag fak­tiskt va­rit hyf­sat i form. Jag har nju­tit av det där gla­set vin på ve­ran­dan på lan­det men jag har ock­så lyc­kats nju­ta av långa pro­me­na­der vid stran­den och hår­da pass på gym­met.

Ef­ter 18 år av spo­ra­disk trä­ning har jag nu änt­li­gen fått till den där ru­ti­nen där jag kom­mer iväg och kör någ­ra pass i vec­kan.

Och pre­cis som al­la trä­nings­män­ni­skor i min när­het all­tid sagt så har det gjort mig så myc­ket pig­ga­re och även någ­ra ki­lo lät­ta­re.

I höst tänk­te jag ut­ma­na mig själv ge­nom att tes­ta på li­te nya sa­ker!

Häng med du ock­så!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.