Kom i gång ef­ter se­mestern!

Kom trä­ning­en av sig un­der som­ma­ren el­ler var det fle­ra år se­dan du trä­na­de sist? Oav­sett om du är ny­bör­ja­re el­ler ba­ra li­te ring­ros­tig så kan det va­ra smart att mjuk­star­ta krop­pen ef­ter en tids vi­la. Här får du ett en­kelt kom i gång-pro­gram från vår trä

Viktklubb - - VI HJALPER DIG - Text: KA­RIN HOLM­BERG

Ef­ter en lång som­mar och se­mes­ter är det in­te all­tid det lät­tas­te att kom­ma till­ba­ka till var­da­gen och hit­ta trä­nings­gläd­jen igen. Vi bad vår trä­nings­ex­pert Lei­la Sö­der­holm att sät­ta ihop ett pro­gram för att mjuk­star­ta krop­pen ef­ter se­mestern.

Vad är vik­tigt att tän­ka på när man star­tar ef­ter en lång tid el­ler om man ald­rig trä­nat ti­di­ga­re?

– Att sät­ta upp mål med trä­ning­en och att skyn­da lång­samt så du or­kar hål­la i den nya häl­so­sam­ma va­nan. Frå­ga dig själv var­för du gör det­ta och pla­ne­ra när du ska få in din rö­rel­se.

Hur myc­ket be­hö­ver vi rö­ra oss var­je dag?

– Som mi­ni­mum be­hö­ver vi rö­rel­se i minst 30 mi­nu­ter var­je dag, den rö­rel­sen kan va­ra pro­me­na­der, dans, träd­gårds­ar­be­te el­ler dy­likt. Det be­hö­ver in­te va­ra i följd. Ju mer du rör dig i var­da­gen desto mer för­brän­ner krop­pen. Lägg till två till tre po­wer­walks el­ler trä­nings­till­fäl­len i vec­kan där du tar i li­te ex­tra. Då kom­mer du att kän­na stor skill­nad bå­de på kon­di­tion men ock­så på vikt­ned­gång­en.

Om man ald­rig trä­nat ti­di­ga­re och har kom­mit upp li­te i ål­dern, är det för­sent att bör­ja då?

– Det är ald­rig för­sent att bör­ja rö­ra på sig. Det finns pro­jekt och stu­di­er som vi­sar att till och med 90-åring­ar får fin ef­fekt av att bör­ja trä­na. Musk­ler­na stärks, re­ak­tions­för­må­gan för­bätt­ras, ba­lan­sen blir bätt­re och hjär­ta och lung­or blir star­ka­re.

Löp­ning är en fan­tas­tisk trä­nings­form bå­de för att bätt­ra på kon­di­tio­nen och öka för­brän­ning­en, om man vill gå ner i vikt, men kan man verk­li­gen bör­ja springa om man ald­rig gjort det som ung?

– Ab­so­lut men bör­ja med små kor­ta sträc­kor som var­vas med gång och öka på sträc­kan var­je vec­ka.

Vad ska man und­vi­ka när man kom­mer i gång, så att man in­te ska­dar sig?

– Skyn­da lång­samt. Många tror att de kan springa fem kilo­me­ter i sam­ma tem­po som för 20 år se­dan, då är det lätt att du drar på dig en ska­da. Bör­ja med att gå och springa om vart an­nat.

Vil­ka trä­nings­sätt är skon­sam­ma om man vill få upp flå­set men in­te kän­ner sig re­do för en löp­tur?

– Snab­ba pro­me­na­der är det mest skon­sam­ma och bra för flå­set. Är det för lätt, gå uppför en bac­ke så snabbt du kan tio gång­er, då kom­mer pul­sen att gå upp re­jält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.