Ny­bör­ja­ren:

Viktklubb - - KO­MI GANG AF­TER SE­MESTERN -

Är du helt ny på att rö­ra dig så pas­sar det ut­märkt att bör­ja med snab­ba pro­me­na­der. Tänk på att du ska bli and­fådd och kän­na dig skönt trött ef­teråt. För att grad­vis vän­ja krop­pen är det bra att lå­ta le­der, li­ga­ment och musk­ler vän­ja sig vid ex­em­pel­vis pro­me­na­der.

Förs­ta vec­kan

Pass 1: Pro­me­nad Gå en pro­me­nad på 30–40 mi­nu­ter. För­sök hål­la ett li­te hög­re tem­po än på di­na van­li­ga pro­me­na­der. Du ska bli and­fådd och kän­na dig trött ef­ter pro­me­na­den.

Pass 2: Pro­me­nad med in­ter­val­ler

Gå en pro­me­nad på 30–40 mi­nu­ter. Den­na gång­en läg­ger du till 10 kor­ta in­ter­val­ler. Då går du så snabbt du kan mel­lan tre lykt­stol­par och se­dan sak­tar du ner de kom­man­de tre lykt­stol­par­na. Kom ihåg att det är vik­tigt att du blir and­fådd och kän­ner dig re­jält trött när du är till­ba­ka.

And­ra vec­kan

Pass 1: Pro­me­nad Gå en pro­me­nad på 30–40 mi­nu­ter. För­sök hål­la ett li­te hög­re tem­po än för­ra vec­kan och se om du kan ut­ö­ka läng­den på din pro­me­nad. Du ska bli and­fådd och kän­na dig trött ef­ter pro­me­na­den.

Pass 2: Pro­me­nad med in­ter­val­ler

Gå en pro­me­nad på 30–40 mi­nu­ter. Lägg till 10 kor­ta in­ter­val­ler och för­sök att gå li­te snab­ba­re än du gjor­de för­ra vec­kan.

Pass 1: Po­wer­walk Gå en rask po­wer­walk på 30–40 mi­nu­ter. Se om du kom­mer läng­re den­na vec­kan!

Pass 2: Pro­me­nad med in­ter­val­ler

Gå en pro­me­nad på 30–40 mi­nu­ter. Lägg till 10 kor­ta in­ter­val­ler och för­sök att gå li­te snab­ba­re än du gjor­de för­ra vec­kan.

Pass 3: Po­wer­walk med bac­kin­ter­vall

Po­wer­walk med bac­kin­ter­val­ler. Gå en po­wer­walk på 30–40 mi­nu­ter men an­vänd en bac­ke för att kö­ra bac­kin­ter­val­ler. Hit­ta en la­gom hög bac­ke. Gå så fort du kan upp­för bac­ken och lång­samt ner. Uppre­pa 8–10 gång­er.

Ef­ter 3 vec­kor kan du uppre­pa sche­mat el­ler om du hell­re vill gå vi­da­re till näs­ta pro­gram!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.