”Ingen­ting känns job­bigt läng­re”

I ju­li 2016 gick He­le­na Lind­blom, 47, med i Vikt­klubb. Då väg­de hon 89,9 ki­lo och trä­na­de näs­tan ingen­ting. Sju må­na­der se­na­re ha­de hon mins­kat sin vikt med 32 ki­lo och dess­utom bör­jat cyk­la och springa i stort sett var­je dag.

Viktklubb - - SE TILL ATT TRANINGEN VERKLINGEN BLIR AV - Text: KA­RIN HOLM­BERG Foto: KAJ­SA JUSLIN

He­le­na Lind­blom har haft lätt för att gå upp i vikt un­der he­la sitt liv. Re­dan som barn var hon rund och på den vägen har det fort­satt. Men det var in­te skräp­mat el­ler soc­ker som var hen­nes störs­ta pro­blem.

– Jag ha­de in­te ätit go­dis på mer än sex år när jag gick med i Vikt­klubb, där­e­mot så äls­kar jag mat. Även om jag la­gar bra mat från grun­den med myc­ket grön­sa­ker så åt jag all­de­les för sto­ra por­tio­ner och tog gär­na om. Helt är­ligt var jag skep­tisk till att Vikt­klubb skul­le fun­ge­ra ef­tersom jag in­te ha­de skräp­mat el­ler soc­ker att ploc­ka bort, sä­ger hon.

Men trots det så val­de hon att ge Vikt­klubb en chans – ett be­slut hon in­te ång­rar i dag. På sju må­na­der lyc­ka­des hon gå ner he­la 32 ki­lo och i dag är hon i rik­tigt bra form.

Un­der vikt­ned­gång­en levde hon på 1 300 ka­lo­ri­er om da­gen och dess­utom bör­ja­de hon ti­digt att ta cy­keln till job­bet. 14

– Jag tänk­te att jag be­höv­de öka min var­dags­mo­tion och vil­le gö­ra nå­got som var håll­bart i läng­den och som jag hann med. Jag har drygt 10 kilo­me­ter till job­bet och det var rik­tig skönt att få frisk luft och ren­sa hjär­nan ett tag bå­de på vägen till och från job­bet.

Vad är den störs­ta för­änd­ring­en du gjort un­der ti­den med Vikt­klubb?

– Den störs­ta för­änd­ring­en jag gjort är att jag fått till­ba­ka rö­rel­seg­läd­jen. För­ut le­ta­de jag ef­ter ur­säk­ter för att sit­ta kvar i sof­fan – nu le­tar jag ef­ter till­fäl­len att få rö­ra på mig och pla­ne­rar in när jag ska springa el­ler ta mig till Friskis & Svet­tis, sä­ger He­le­na.

GÅTT NER 15 KI­LO TVÅ GÅNG­ER FÖR­UT

Ti­di­ga­re i sitt liv ha­de He­le­na vid två till­fäl­len gått ner cir­ka 15 ki­lo. Förs­ta gång­en var som ton­å­ring när hon sat­sa­de hårt på sim­trä­ning, som­mar­job­ba­de och of­ta mis­sa­de sin lunch.

– Då ra­sa­de jag snabbt i vikt och blev näs­tan li­te väl tunn. Min trä­na­re

såg vad som höll på att hän­da och stop­pa­de mitt då­li­ga mat­be­te­en­de i tid.

När He­le­na en tid ef­ter slu­ta­de med sim­trä­ning­en och bör­ja­de plug­ga gick hon upp i vikt.

– Det en­da sät­tet jag viss­te som fun­ge­ra­de var att hård­trä­na och skip­pa mål­ti­der så då gjor­de jag ett nytt för­sök och låg i hård­trä­ning fem till sex gång­er per vec­ka och gick ner 15 ki­lo. Men när jag ef­ter min ut­bild­ning bör­ja­de job­ba ha­de jag in­te li­ka myc­ket tid och ki­lo­na jag gått ner kom till­ba­ka.

Ef­ter det höll hon sig på un­ge­fär sam­ma vikt un­der fle­ra år.

– Jag gick in­te upp i vikt un­der mi­na gra­vi­di­te­ter, un­der min förs­ta gra­vi­di­tet väg­de jag ba­ra 6 hek­to mer i slu­tet mot när jag skrev in mig. Men ef­ter gra­vi­di­te­ter­na så bör­ja­de jag äta sto­ra por­tio­ner och slu­ta­de rö­ra på mig och till­slut ha­de jag lan­dat på näs­tan 90 ki­lo.

Det var då He­le­na star­ta­de sitt pro­gram i Vikt­klubb och bör­ja­de le­va på 1 300 ka­lo­ri­er om da­gen.

Vad har va­rit den störs­ta skill­na­den den­na gång­en mot ti­di­ga­re när du gått ner i vikt?

– Den sto­ra skill­na­den är att jag in­te hop­pat över mål­ti­der ut­an ätit fru­kost, lunch och mid­dag. Ta­git en frukt till för­mid­dags- och ef­ter­mid­dag­s­kaf­fet på job­bet. Jag har in­sett att mi­na por­tio­ner var myc­ket mer mat än vad jag trod­de.

Vad har Vikt­klubb hjälpt dig med?

– Fram­förallt att få kon­troll över vad jag stop­par i mig. Jag har ma­niskt log­gat ALLT – även de da­gar jag ak­tivt valt att äta mer. Jag tyc­ker att det va­rit myc­ket smi­digt med ap­pen.

Den sto­ra gläd­jen har va­rit mö­tes­plat­sen. Det känns verk­li­gen som jag hit­tat ett gäng vän­ner som jag dis­ku­te­rar allt mel­lan him­mel och jord med och som verk­li­gen pep­par varand­ra.

Har det va­rit svårt att an­pas­sa ma­ten ef­ter al­la i fa­mil­jen el­ler har ni kun­nat äta sam­ma sak?

– Det har va­rit hur lätt som helst! Vi har ätit sam­ma mat, jag har ba­ra ta­git mind­re por­tio­ner. Går lätt då al­la gil­lar grön­sa­ker och vi egent­li­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.