Så ska du äta fö­re, ef­ter och un­der trä­nings­pas­set

Oav­sett om du trä­nar för att gå ner i vikt, hål­la krop­pen i form el­ler om du lig­ger i hård­trä­ning in­för ett lopp kan det va­ra bra att tän­ka till li­te när det gäl­ler ma­ten. Vi frå­ga­de vår di­e­tist vad du ska tän­ka på när det gäl­ler ma­ten och trä­ning­en.

Viktklubb - - SA SKA DU ATA FOR, EFTER OCH UNDER TRANINGSPASSET - Jo­se­fi­ne Jo­nas­son Text: KA­RIN HOLM­BERG Foto: THINKSTOCK – Vikt­klubbs di­e­tist Jo­se­fi­ne Jo­nas­son ger dig sva­ren

Många som för­sö­ker gå ner i vikt bör­jar of­ta sam­ti­digt att trä­na och rö­ra på sig mer. En kom­bi­na­tion som ibland kan va­ra job­big ef­tersom vikt­ned­gång krä­ver att du le­ver på en be­grän­sad mängd ka­lo­ri­er var­je dag. Vi frå­ga­de Jo­se­fi­ne Jo­nas­son hur du ska gö­ra om du vill gå ner i vikt och sam­ti­digt or­ka med trä­ning­en.

– Om syf­tet är att gå ner i vikt sna­ra­re än att bli bätt­re på en spe­ci­ell sport bör du in­te kom­pen­se­ra helt och hål­let med mat. Ef­tersom du, vid en vikt­ned­gång bör ha ett ener­gi­un­der­skott fun­ge­rar trä­ning­en som en hjälp för att nå det. Trä­nar du myc­ket och in­ten­sivt kan du be­hö­va äta li­te ex­tra men det ska in­te be­hö­va rö­ra sig om någ­ra stör­re mäng­der.

Men be­hö­ver jag in­te äta mer för att or­ka med trä­ning­en?

– Det kan du be­hö­va men det är in­di­vi­du­ellt. Om du upp­täc­ker att du be­hö­ver äta myc­ket ex­tra ut­an att du har trä­nat så myc­ket kan det va­ra bra att se över di­na van­li­ga mat­va­nor och fo­ku­se­ra på att äta mat som ger bra och lång­va­rig mätt­nad.

Ska jag äta nå­got fö­re trä­ning­en? El­ler är det bätt­re att vän­ta till ef­teråt?

– Det bäs­ta är att läg­ga trä­ning­en i an­slut­ning till en mål­tid. Till ex­em­pel att du äter ditt van­li­ga mel­lan­mål in­nan du trä­nar och äter mid­dag när du är klar. Att äta ex­tra mål­ti­der när syf­tet är vikt­ned­gång är mest onö­digt.

Om jag trä­nar länge, ska jag äta nå­got un­der ti­den? Dric­ka sport­dryck el­ler vat­ten, ge­le­lös­ning­ar el­ler lik­nan­de?

– Trä­nar du i fle­ra tim­mar kan det va­ra bra att fyl­la på men är pas­set un­der tim­men är det in­te alls nöd­vän­digt. Många vill dric­ka un­der pas­set och då är vat­ten det bäs­ta al­ter­na­ti­vet.

De se­nas­te åren har pro­tein­till­skott i form av oli­ka pul­ver, bars och dryc­ker bli­vit oer­hört po­pu­lä­ra.

Men hur vik­tigt är det egent­li­gen med protein om jag ska byg­ga musk­ler? Be­hö­ver jag äta till­skott? Hur myc­ket protein be­hö­ver jag få i mig?

Jo­se­fi­ne Jo­nas­son, le­gi­ti­me­rad di­e­tist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.