Sad­la om, sitt upp!

Viktklubb - - SADLA OM, SITT UPP -

För al­la som en gång va­rit hästtjej el­ler häst­kil­le är det in­te svårt att för­stå att allt fler vux­na bör­jar ri­da igen. För rid­ning är så myc­ket mer än ba­ra trä­ning. Na­turupp­le­vel­sen, fri­hets­käns­lan och ge­men­ska­pen mel­lan häst och ryt­ta­re är al­la sa­ker som bi­drar till att så många åter­vän­der till ridspor­ten ef­ter fle­ra års från­va­ro.

Men även om du in­te ri­dit för­ut så är det ald­rig för sent att bör­ja. För dig som vill pro­va på finns det ett väl­digt stort ut­bud. Det finns runt 450 rid­klub­bar i Sve­ri­ge som er­bju­der lek­tions­rid­ning och ut­bu­det är enormt. Allt från tra­di­tio­nell rid­ning till ute­rit­ter på is­lands­häs­tar och wes­tern­rid­ning.

DET HÄR BE­HÖ­VER DU:

Hjälm och sä­ker­hets­väst – det­ta kan du of­tast lå­na om du ri­der en en­sta­ka ute­ritt el­ler pro­var på rid­ning på en rid­sko­la. Skor el­ler stöv­lar ska ha klack så att in­te fo­ten gli­der ige­nom stig­by­geln. Välj ett par mju­ka byx­or, helst ut­an skar­pa söm­mar, så att du slip­per få skav. För att und­vi­ka att det blå­ser mel­lan fing­rar­na kan ett par hands­kar va­ra bra att ha på hän­der­na. Om du fort­sät­ter att ri­da kan det va­ra smart att in­ve­ste­ra i ett par rid­byx­or.

Du får au­to­ma­tisk mas­sa frisk luft och fi­na na­turupp­le­vel­se när du ger dig ut på häst­ryg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.