STA­TISTIK OM RIDSPORT:

Viktklubb - - SADLA OM, SITT UPP - Käl­la: SVENS­KA RIDSPORTFÖRBUNDET

Sve­ri­ges näst störs­ta ung­dom­sid­rott (7–25 år), ba­ra fot­bol­len är stör­re, ba­se­rat på Lok-stöd( RF, 2015).

Den sjät­te störs­ta spor­ten i Sve­ri­ge to­talt, sett till an­tal ak­ti­va i id­rott (RF, 2015).

En av de störs­ta spor­ter­na för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning.

Cir­ka 5 mil­jo­ner rid­tim­mar ge­nom­förs var­je år på lan­dets ridsko­lor( 2014).

Det finns 125 000 mo­tions- och lek­tions­ryt­ta­re i Sve­ri­ge.

895 klub­bar varav drygt 450 klub­bar be­dri­ver rids kol e verk­sam­het (2014).

Cir­ka 9 500 häs­tar är i tjänst på lan­dets ridsko­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.