Smyg­trä­na var­je dag

Har du svårt att få ti­den att räc­ka till för trä­ning al­la da­gar i vec­kan? Då ska du gö­ra som Lei­la Sö­der­holm – smyg­trä­na! – Det är ett fan­tas­tiskt en­kelt knep för att få till mer trä­ning i var­da­gen de da­gar du in­te hin­ner gö­ra ett helt pass, sä­ger Lei­la

Viktklubb - - SMYGTRANA VARJE DAG -

Ibland räc­ker in­te ti­den rik­tigt till för den trä­ning du vill få in i var­da­gen.

Det är nå­got som häl­so­pro­fi­len och PT:N Lei­la Sö­der­holm verk­li­gen ta­git fas­ta på och hon har un­der fle­ra år in­spi­re­rat and­ra att hänga med. Ti­di­ga­re i år vann hon pri­set som Årets in­spi­ra­tör när Häl­so­pri­set 2017 de­la­des ut. Med mo­ti­ve­ring­en ”Årets in­spi­ra­tör krång­lar in­te till det och lå­ter oss al­la

Text: KA­RIN HOLM­BERG

Lei­la Sö­der­holm, häl­so­coach, per­son­lig trä­na­re och trä­nings­ex­pert på Vikt­klubb. va­ra med. På nä­tet, i tv och i bok­form bjuds vi på pepp och mo­ti­va­tion och får lä­ra oss att det enk­la är det nya svå­ra. Hon är vår var­dags­räd­da­re när ti­den in­te räc­ker till och nu­me­ra trä­nar vi i bå­de kö­ket och i var­dags­rum­met! Det är Li­fe by Lei­la – and we lo­ve it! ” – När jag fick mitt förs­ta barn

Men hur kom du egent­li­gen på be­grep­pet smyg­trä­ning och när bör­ja­de du själv smyg­trä­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.