För­bätt­ra din löp­ning!

Få trä­nings­for­mer är så ef­fek­ti­va sam­ti­digt som de krä­ver så li­te som löp­ning. Du be­hö­ver var­ken gym el­ler en mas­sa ex­tra ut­rust­ning. Allt du be­hö­ver gö­ra är att in­ve­ste­ra i ett par lö­par­do­jjor och sen är det ba­ra att ge sig ut i spå­ret. Här ger Mår­ten N

Viktklubb - - FORBATTRA DIN LOPNING - Text: KA­RIN HOLM­BERG Foto: MAG­NUS LI­AM KARLS­SON

Att stic­ka ut och springa är bå­de en­kelt och ef­fek­tivt och här föl­jer fem enk­la grun­döv­ning­ar som bå­de stär­ker upp och hjäl­per dig att för­bätt­ra din löp­ning.

Du kan an­vän­da öv­ning­ar­na som upp­värm­ning el­ler gö­ra dem un­der löprun­dan.

Tänk på att ha en stolt håll­ning, av­slapp­na­de ax­lar, skjut fram höf­ten li­te och ta in­te för sto­ra steg ut­an lan­da på fram­fo­ten un­der krop­pen. Låt ar­mar­na pend­la fram och bak och se till att all­tid ha li­te grund­vär­me in­nan du star­tar.

En till två gång­er är la­gom att kö­ra pro­gram­met.

Butt­kic­ker

Ak­ti­ve­rar bak­si­da lår och pla­ce­rar fo­ten un­der krop­pen i ste­get. Gör så här: Star­ta med bra håll­ning och jog­ga för­sik­tigt fram­åt sam­ti­digt som du spar­kar dig själv i rum­pan med hä­lar­na. Job­ba med arm­pend­ling­en och när hä­len når rum­pan så vinklar du tår­na upp­åt mot di­na eg­na smal­ben. Öka fre­kven­sen när ste­get känns bra.

Trip­ping

En bra öv­ning att star­ta med för att vär­ma upp fot­le­der och få en bra håll­ning. Gör så här: Star­ta med bra håll­ning, blic­ken fram­åt och lät­ta varan­nan häl från mar­ken. Bör­ja med att rul­la varan­nan fot från tå och ner och håll mju­ka rö­rel­ser i knä­na. Lu­ta krop­pen lätt fram­åt sam­ti­digt som du rör dig fram­åt. Pend­la ar­mar­na nä­ra krop­pen i rikt­ning fram och till­ba­ka och öka fre­kven­sen när öv­ning­en känns bra.

Skip­ping

En bra öv­ning för att trä­na ste­get, va­der och höft­bö­ja­re. Gör så här: Star­ta med bra håll­ning och lyft vartan­nat knä och för­sök spar­ka dig själv i rum­pan med hä­len un­der­i­från. Vink­la upp tår­na mot smal­be­nen för att få ett ak­tivt steg. För­sök att ha kort kon­takt med mar­ken och an­vänd den främ­re de­len på fo­ten i ste­get. Fall in­te bak­åt och tryck höf­ten fram­åt för att be­hål­la tyngd­punk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.