”Al­la kan va­ra med”

En racketsport där du kan spe­la med al­la oav­sett ål­der och er­fa­ren­het och där tek­ni­ken in­te är så vik­tig. Så kan pa­del­ten­nis be­skri­vas, och, spor­ten väx­er så det kna­kar i Sve­ri­ge.

Viktklubb - - ALLA KAN VARA MED - Text: KA­RIN HOLM­BERG Foto: PDL CEN­TER

Pa­del­ten­nis kom till Sve­ri­ge för sju, åt­ta år se­dan och se­dan dess har den vux­it enormt. Hen­rik Sö­der­berg grun­da­de, till­sam­mans med ten­nisspe­la­ren Jo­nas Björk­man, Jo­nas An­ders­son och ar­tis­ten Måns Zel­mer­löv, PDL Group för två år se­dan och star­ta­de sam­ti­digt upp sitt förs­ta cen­ter i Stock­holm.

– Vi var fy­ra per­so­ner som al­la gil­la­de att spe­la pa­del­ten­nis och vil­le hjäl­pa till att ut­veck­la spor­ten i Sve­ri­ge. I dag har vi cen­ter på sju oli­ka or­ter och hop­pas kun­na öpp­na yt­ter­li­ga­re tre stäl­len in­om kort fram­tid, sä­ger Hen­rik.

I Sve­ri­ge är spor­ten

Pa­del­ten­nis spe­las all­tid dub­bel.

Foto: KA­RIN TÖRNBLOM

Måns Zel­mer­löw och Jo­nas Björk­man.

Hen­rik Sö­der­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.